Wskazówki do pracy samodzielnej dla starszych uczniów, ułatwiają im organizację pracy nad usprawnianiem poprawności w pisaniu, stosowaniu zasad ortograficznych oraz zapamiętywaniu trudnych wyrazów, które są niewymienne.

Opracowano na podstawie www.ptd.edu.pl. Autorką „Tygodniowych ćwiczeń poprawnej pisowni, czyli samodzielnej pracy starszych uczniów” jest prof.M. Bogdanowicz. Jako pedagog terapeuta zachęcam do ich stosowania – B. Grabowska.

 1. Krok pierwszy to PRZYGOTOWANIE. Autorka zaleca uczniowi:
 • Założenie zeszytu do ćwiczeń ortograficznych.
 • Powtórzenie i utrwalenie zasad pisowni.
 • Założenie na końcu zeszytu „Słowniczka Trudnych Wyrazów”. 
 1. Krok drugi PISANIE Z PAMIĘCI (codziennie):
 • Uważne przeczytanie wybranego przez siebie lub wskazanego przez nauczyciela fragmentu tekstu (ok. 5 zdań niezbyt długich, po ok. 5 wyrazów w zdaniu).
 • Przeczytanie pierwszego zdania tekstu, zapamiętanie pisowni wyrazów, uzasadnienie pisowni trudnych wyrazów.
 • Powiedzenie tekstu z pamięci.
 • Powtórne przeczytanie zdania z jednoczesnym sprawdzeniem poprawności zapamiętania.
 • Napisanie zapamiętanego tekstu.
 • Sprawdzenie zapisu i dokonanie poprawy.
 • Porównanie zapisu ze zdaniem wzorcowym i naniesienie poprawek.
 • Zakrycie zdania wzorcowego i napisanie.
 • Powtórne napisanie tego samego zdania.
 • Sprawdzenie zapisu. 
 1. Krok trzeci POPRAWA BŁĘDÓW. Autorka zaleca:
 • Wypisanie wyrazów w których wystąpiły błędy i uzasadnienie ich poprawnej pisowni.
 • Zastosowanie tych wyrazów np. w krzyżówce, poprzez ułożenie zdań, utworzenie rodziny wyrazów, wykonanie ćwiczeń utrwalających pisownię (bibliografia).
 • Wpisanie wyrazów do „Słownika Trudnych Wyrazów”.
 1. Krok czwarty SPRAWDZIAN (co tydzień).
 • Codzienne wykonywanie ćwiczeń z  datą ich  
 • Po tygodniowej pracy, zapisywanie zdań zdania, które uczeń codziennie pisał (konieczna pomoc innej osoby podczas dyktowania).
 • Sprawdzenie, o ile błędów mniej uczeń popełnił niż poprzednio i ich poprawa.
 • Po każdym tygodniu ćwiczeń pokazanie zeszyt np. nauczycielowi.

Opracowała:
Beata Grabowska
pedagog