KONCEPCJA  FUNKCJONOWANIA  I  ROZWOJU  PPP Nr 7 W  GDAŃSKU

PPP 7 w Gdańsku – placówką pomocową,

która udziela dzieciom (od momentu urodzenia) i młodzieży (do ukończenia 25 roku życia)
pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w tym logopedycznej)
związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomagają
przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.


CEL: ustawiczne podnoszenie jakości udzielanej pomocy

Kierunki działania PPP 7 to:

 • udzielanie pomocy każdemu, kto jej potrzebuje (jednostka, szkoła lub placówka, środowisko) – choć poprzez    różne formy wsparcia
 • elastyczność w doborze różnych form pomocy w zależności od potrzeb klienta/klientów,
  ale szybka reakcja
 • współpraca ze środowiskowymi partnerami – nie realizacja samemu i nie realizacja wszystkiego,      podejmowanie zadań na rzecz ww. partnerów, ścisła współpraca w pracy
  na rzecz dzieci i młodzieży, rodzin i nauczycieli
 • monitorowanie efektywności udzielanej pomocy – nie pozostawienie klienta „samemu sobie” po wydaniu dokumentu lub udzieleniu wskazówek (zgodnie z wypracowanymi i obowiązującymi w Polsce nowymi standardy pracy poradni)
 • poczucie sprawstwa oraz samorozwoju przez osoby udzielające pomocy – poczucie bycia potrzebnym i radość ze świadczonej pracy (przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu)

Najważniejsze i nowe zadania na najbliższe 5 lat dla PPP7 to:

 • sprawnie przejść przez wszystkie zmiany związane z wprowadzaną reformą edukacji (przepisy zawarte w ustawie – prawo oświatowe i ustawie – przepisy wprowadzające,
  także przez zmiany w funkcjonowaniu poradnictwa: nowe standardy pracy Poradni oraz wprowadzenie ICF jako diagnozy funkcjonalnej)
 • pomoc placówkom oświatowym we wdrażaniu założeń reformy (czytanie opinii i orzeczeń poradni, organizacja pomocy psych – ped. dla uczniów o specjalnych potrzebach, konstruowanie programów profilaktyczno – wychowawczych i innych)
 • włączenie się w organizowany przez miasto Gdańsk model wspierania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, szczególnie poprzez włączenie się w akcję „Bezpieczna Szkoła” – wspólnie z Fundacją    ODiTK (opracowanie pakietu materiałów dla wychowawcy klasy, do której uczęszcza uczeń niepełnosprawny  w celu budowania integracji pomiędzy wszystkimi uczniami) i praca na rzecz przyszłości niepełnosprawnych absolwentów szkół, szczególnie uczniów liceum ogólnokształcącego (projekt z zakresu doradztwa zawodowego dla tej grupy młodzieży)
 • zorganizowanie „Poradni ćwiczeń” jako efektu współpracy z Uniwersytetem Gdańskim – krótkie praktyki studentów pedagogiki specjalnej
 •  nacisk na zaspakajanie najważniejszych potrzeb zgłaszanych i zaobserwowanych w środowisku rodzinnym/szkolnym:
  •  pomoc uczniom z trudnościami w uczeniu się matematyki,
  • pomoc szkołom i placówkom oświatowym w wychowaniu i edukacji dzieci
   i młodzieży z zaburzeniami zachowania,
  • pomoc najmłodszym dzieciom, szczególnie w wieku przedszkolnym, i ich rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
  • „odczarowanie” dysleksji na rzecz zaburzeń przetwarzania słuchowego
  • inne, „na bieżąco” wynikające z potrzeb środowiska
 •  zmiana siedziby Poradni

Co wyróżnia PPP 7 (i nadal będzie):

 • „opieka” nad dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami wzroku (słabowidzących
  i niewidomych) oraz z dysfunkcjami słuchu (słabosłyszących i niesłyszących),
  ich rodzicami i nauczycielami:
  • zatrudnianie i dotrudnianie tyflopsychologów, tyflopedagogów, surdopedagogów, surdopsychologów , surdologopedów,
  • współpraca z PZN i PZG i innymi ośrodkami wsparcia dla dzieci i młodzieży z tymi dysfunkcjami – wspólne organizowanie spotkań informacyjno – szkoleniowych dla nauczycieli, dla rodziców, opracowywanie materiałów przydatnych w pracy,
  • organizowanie „Szkoły dla Rodziców” dla dzieci z konkretnym rodzajem niepełnosprawności (by wspomóc ich w wychowawczych zadaniach rodzicielskich), powołanie koordynatorów  dla opracowywania działań dla ww. grup dzieci i młodzieży oraz opracowanie baz danych i zacieśnianie kontaktów z Ośrodkami Szkolno – Wychowawczymi z terenu całej Polski;
 • „opieka” nad dziećmi i młodzieżą z niepłynnością mowy (jąkających się), poprzez:
  • zatrudnienie balbutologopedów,
  • prowadzenie tzw. terapii rodziny (gdy jeden z członków jąka się),
  • specjalistyczna opieka psychologa,
  • przekazywanie, wsparcie i monitoring pracy rodziców drogą internetową (bardzo dużo osób zgłaszających się),
  • włączanie się w ogólnopolską akcję „Dzień osób jąkających się”, opracowanie materiałów dla nauczycieli szkół uczących dzieci i młodzież z niepłynnością mowy i ich rozpowszechnianie;
 • „wsparcie” dzieci i młodzieży w rozwoju seksualnym, ich rodziców i nauczycieli:
  • zatrudnianie psychologa klinicznego z uprawnieniami seksuologa,
  • działania interwencyjno – konsultacyjne na terenie Poradni oraz Szkół i Placówek  w mieście Gdańsku.

Koncepcja została przedstawiona radzie pedagogicznej
na posiedzeniu w dniu  23 czerwca 2017 roku