Ewaluacja zewnętrzna


KONTROLA PROBLEMOWA

W dniu 22 maja 2018 roku wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku przeprowadził problemową kontrolę w PPP Nr 7 w zakresie oceny prawidłowości współpracy publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej z przedszkolami i szkołami. Obejmowała ona funkcjonowanie Poradni w roku szkolnym 2016/2017 i opierała się na kontroli zgromadzonej w Poradni dokumentacji w celu oceny zgodności jej pracy z przepisami prawa oświatowego.

W ramach kontroli ustalono, że Poradnia współpracuje ze wszystkimi szkołami, przedszkolami i placówkami z rejonu swojego działania i nie tylko – z uwagi na diagnozowanie i wydawanie orzeczeń dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami wzroku i słuchu Poradnia współpracuje także ze szkołami, przedszkolami i placówkami z terenu całego miasta Gdańska. Poradnia wspiera pracę nauczycieli, specjalistów i wychowawców grup wychowawczych udzielając im pomocy psychologiczno – pedagogicznej w różnych formach, w tym poprzez: udział w spotkaniach nauczycieli, specjalistów i wychowawców, biorąc udział w spotkaniach rad pedagogicznych, prowadząc grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych, a także organizując i prowadząc sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli (poprzez Pedagogikę Kreatywną), biorąc udział w interwencjach oraz prowadząc szeroko zakrojoną działalność informacyjno – szkoleniową, a także organizując konferencje dla pracowników pedagogicznych z terenu miasta Gdańska (w listopadzie 2016 roku dla nauczycieli szkół i przedszkoli ogólnodostępnych pracujących z dziećmi i młodzieżą z inwalidztwem wzroku, w marcu 2017 roku dla doradców zawodowych pracujących w szkołach ogólnodostępnych z młodzieżą niepełnosprawną).

Nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych.

 

KONTROLA PROBLEMOWA

W dniu 21 października 2014 roku w Poradni odbyła się kontrola zgodności wydawania przez Zespół Orzekający orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego (zgodnie z rozporządzeniem   Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072).  Osobą kontrolującą był wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku, który sprawdzał 30 wybranych ww. orzeczeń, wydanych w okresie od kwietnia do sierpnia br. Kontrola odbywała się wg. „Arkusza  kontroli prawidłowości wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego”, który został opracowany i zatwierdzony do użytku przez MEN. W miesiącach: wrzesień – październik tego typu kontrole odbyły się we wszystkich publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych na terenie całego kraju.

Wizytator przeprowadzający kontrolę w naszej Poradni zapoznał się z przedłożonymi orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanymi w danym okresie z uwagi na: zagrożenie niedostosowaniem społecznym, niepełnosprawność ruchową, niepełnosprawność ruchową pod postacią afazji, upośledzenie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, niedowidzenie, niedosłuch i niesłyszenie dziecka, niepełnosprawności sprzężone. Najmłodsze dziecko, które otrzymało tego typu orzeczenie w tut. Poradni miało 3 lata, najstarsze było uczniem szkoły ponadgimnazjalnej. Wizytator szczegółowo sprawdzał prawidłowości opisanych diagnoz, wskazanych zaleceń oraz uzasadnień znajdujących się na drukach wydawanych orzeczeń – zarówno od strony formalnej, jak i merytorycznej.

Kontrola wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego zakończyła się dla Poradni pomyślnie. Wizytator nie wskazał uchybień ani zaniedbań w tym zakresie, nie wydał też żadnych zaleceń pokontrolnych. Pracownicy Poradni nadal będą starali się, by wydawane przez placówkę dokumenty były jak najwyższej jakości, tj. zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz pomocne w organizowaniu i prowadzeniu nauczania, wychowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych przez przedszkola i szkoły ogólnodostępne, integracyjne oraz specjalne, a także niosły konkretne informacje wspierające ich rodziców.

 

EWALUACJA  PROBLEMOWA

Na przełomie maja i czerwca 2012 roku Kuratorium Oświaty w Gdańsku przeprowadziło w Poradni ewaluację problemową w obszarze EFEKTY. Zbadano trzy wymagania mieszczące się w w/w obszarze, a więc:

  • Potrzeby osób korzystających z oferty placówki są realizowane – Poradnia zna potrzeby swoich klientów, dba o aktualność stałej oferty usług i jest otwarta na niesienie pomocy i wsparcia w sytuacjach nagłych. Systematycznie analizuje potrzeby klientów i na bieżąco dostosowuje swoje działania i organizację pracy do ich oczekiwań. Poradnia w pełni realizuje potrzeby swoich klientów. Jest otwarta na współpracę z nauczycielami i rodzicami przy realizacji potrzeb klientów, wymagających doraźnej lub stałej obecności pracowników merytorycznych Poradni w szkole lub w placówce;
  • Osoby korzystające z oferty placówki są aktywne – Z usług świadczonych przez Poradnię chętnie korzystają wszyscy jej klienci. Poradnia na podstawie opinii dotyczącej zadowolenia klientów bada atrakcyjność swojej oferty. Z analizy wyników badań i na podstawie wniosków buduje ofertę na kolejny rok szkolny. Poradnia zwraca szczególna uwagę na opinie rodziców, nauczycieli i partnerów na temat poziomu świadczonych usług.
  • Osoby korzystające z oferty placówki są zadowolone z działalności placówki – Zdaniem wszystkich odbiorców usług Poradni oraz rady pedagogicznej placówki Poradnia regularnie prowadzi analizy satysfakcji klientów, zbiera informacje na temat potrzeb odbiorców. Wnioski z analizy satysfakcji i potrzeb, badanych w trakcie prowadzonej ewaluacji wewnętrznej, przekładają się na ofertę i zmiany organizacyjne w Poradni w celu zadowolenia jej klientów.

Wszystkie opisane wyżej wymagania zostały ocenione jako spełniane na wysokim poziomie.

Wnioski z ewaluacji zostały ujęte w następujący sposób:

  • Poradnia zna potrzeby klientów, dba o aktualność stałej oferty, jest otwarta na niesienie pomocy i wsparcia w sytuacjach nagłych.
  • Poradnia systematycznie analizuje potrzeby klientów i na bieżąco dostosowuje swoje działania i organizację pracy do ich oczekiwań.
  • Oferta Poradni tworzona jest w oparciu o wnioski z analiz potrzeb klientów, atrakcyjność zajęć i satysfakcji odbiorców usług.
  • Poradnia włącza się w realizację ciekawych eksperymentów i programów edukacyjnych.
  • Poradnia systematycznie współpracuje ze szkołami i placówkami z rejonu działania, oferując im różnorodne formy zajęć.

Ze szczegółowym raportem ewaluacji zewnętrznej można zapoznać się na stronie internetowej www.nadzorpedagogiczny.edu.pl.