S T A T U T


Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 7

w Gdańsku

obowiązuje od  dnia 22 kwietnia  2022 r

S P I  S     R O Z D Z I A Ł Ó W

 1. Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Rozdział II

Cele i zadania poradni

 1. 3. Rozdział III

Organy poradni

 1. Rozdział IV

Organizacja poradni

 1. Rozdział V

Pracownicy poradni

 1. Rozdział VI

Zasady gospodarki finansowej

 1. Rozdział VII

 Postanowienia końcowe

 

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Poradnia jest publiczną placówką oświatową o nazwie:

        

                   Poradnia  Psychologiczno - Pedagogiczna Nr  7

                   z siedzibą w Gdańsku ulica Biała 1 b

 

2. Poradnia działa w oparciu o:

 • ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz. U. z 11 stycznia 2017 roku, poz. 59),
 • rozporządzenie MENiS z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz.U. z 2002 r. Nr 223, poz. 1869z późn. zmian.),
 • rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz.U. z dnia 13 lutego 2013 roku, poz. 199, z późn. zmian.),
 • rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespołu orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz.U. z dnia 14 września 2017 roku, poz. 1743),
 • ustawę Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku (tekst ujednolicony: U. z 2021 r. poz. 1762),
 • decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 maja 2001 roku (pismo Nr WSS – I/0714/32/IK/2001) dotyczące dodatkowego zadania wykonywanego przez PPP Nr 7 w Gdańsku ul. Traugutta 82 w zakresie diagnozowania i orzekania w sprawach dzieci niewidomych i słabowidzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących z terenu województwa pomorskiego,
 • uchwałę Nr XLVIII/1212/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 7 w Gdańsku poprzez zmianę adresu siedziby z ul. Traugutta 82 w Gdańsku na ul. Białą 1 b w Gdańsku. 

3. Organem prowadzącym Poradnię jest Gmina Miasto Gdańsk.

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty.

 

 

Rozdział II

 

Cele i zadania Poradni

 

§ 1

1. Poradnia udziela dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształceni i zawodu, udzielają rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomagają przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Do zadań Poradni należy:

 • diagnozowanie dzieci i młodzieży,
 • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą
  i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
 • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek
  w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

3. a) Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu;

b) efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:

 • wydanie opinii,
 • wydanie informacji o wynikach badania,
 • wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
 • objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno – pedagogiczną,
 • wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami

4. a) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega na:

 • prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
 • udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia
  i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 • udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

b) pomoc ta jest udzielana w formie:

 • indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
 • terapii rodzin,
 • grup wsparcia,
 • prowadzenia mediacji,
 • interwencji kryzysowej,
 • warsztatów,
 • porad i konsultacji,
 • wykładów i prelekcji,
 • działalności informacyjno – szkoleniowej

5. a) Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą
i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych polega w szczególności na udzielaniu nauczycielom, wychowawcom lub specjalistom pomocy w: rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym rozpoznawaniu ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klasa I –III szkoły podstawowej, planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego,  rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów.

 • współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu
  i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
 • współpracy w określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego lub pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego,
 • udzielaniu nauczycielom, wychowawcom i specjalistom pomocy
  w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – wychowawczych,
 • podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 • prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci
  i młodzieży, rodziców i nauczycieli,
 • udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli
  i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom i specjalistom;

b) zadania te realizowane są w formie:

 • porad i konsultacji,
 • udziału w spotkaniach nauczycieli, wychowawców, specjalistów,
 • udziału w zebraniach rad pedagogicznych,
 • warsztatów,
 • grup wsparcia,
 • wykładów i prelekcji,
 • prowadzenia mediacji,
 • interwencji kryzysowej,
 • działalności informacyjno – szkoleniowej,
 • organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, wychowawców i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.

6. a) Wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę  jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie,

 • wynikającej z kierunku realizowanej polityki oświatowej państwa, ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej,
 • wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek po przeprowadzanych ewaluacjach zewnętrznych przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny,
 • realizacji podstaw programowych,
 • rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży, oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania,
 • analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, sprawdzianu
  i egzaminów zewnętrznych oraz potrzeb zdiagnozowanych na tej podstawie,
 • innych potrzeb wskazanych przez przedszkola, szkoły i placówki;

b) wspomaganie to obejmuje:

 • pomoc w diagnozowaniu przetrzeb przedszkola, szkoły i placówki,
 • ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły i placówki,
 • zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
 • wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania,

7. Poradnia realizuje swoje zadania współdziałając z innymi poradniami, oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo
i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom statutowo zajmującymi się pomocą dziecku i rodzinie.

8. Poradnia realizuje swoje zadania także poprzez prowadzenie innowacji i eksperymentów pedagogicznych – samodzielnie lub we współpracy ze szkołami i placówka oświatowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami zgodnie z aktualnymi potrzebami.

§ 2

1. Korzystanie z pomocy udzielonej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

2. Pomoc udzielana przez Poradnię realizowana jest z uwzględnianiem potrzeb osób zgłaszających  się, tj. dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.

3. Potrzeby te osoby mogą zgłaszać osobiście, telefonicznie i on- line, za pośrednictwem platformy e-poradnia.

4. Sposób diagnozowania ww. potrzeb jest różnorodny, w szczególności formułowany
w formie pisemnej na wniosku składanym w Poradni przez rodzica (prawnego opiekuna dziecka) lub ucznia pełnoletniego albo na karcie potrzeb składanej przez szkołę lub placówkę. Dopuszczalna jest także forma ustna zgłaszania swoich potrzeb w sytuacji, gdy nie dotyczy to przeprowadzenia badania.

 

 § 3

1. Rejon działania Poradni określa organ prowadzący.

2. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni.

3. W przypadku dzieci nie uczęszczających do szkoły (przedszkola) oraz ich rodziców, pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

4. Na podstawie ustnych porozumień pomiędzy poradniami działającymi na terenie miasta Gdańska, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Gdańsk, Poradnia może udzielać także pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom
i nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania Poradni, ale funkcjonujących na terenie miasta Gdańska, oraz dzieciom
i młodzieży a także ich rodzicom niezamieszkałym na terenie działania Poradnia, ale zamieszkałym na terenie miasta Gdańska, w sytuacjach szczególnych i uzasadnionych.

5. Poradnia udziela pomocy uczniom słabowidzącym i niewidomym, słabosłyszącym
i niesłyszącym, ich rodzicom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek z terenu całego miasta Gdańska, z wyłączeniem rejonu działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 3 w Gdańsku.

 

 § 4

1. a) Poradnia wydaje opinie o dziecku/uczniu w sprawach określonych w odrębnych przepisach prawa oświatowego, w celu określenia form pomocy psychologiczno – pedagogicznej (w tym logopedycznej), w odpowiedzi na zgłaszany problem.

b) Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać opinie także w sprawach innych,niż określone w odrębnych przepisach prawa oświatowego, związanych z ich kształceniem i wychowaniem.

2. a) Opinie wydaje się na pisemny wniosek rodzica lub prawnego opiekuna dziecka lub na pisemny wniosek ucznia pełnoletniego.

b) Wniosek powinien zawierać uzasadnienie wydania opinii

3. a) Poradnia wydaje opinię w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku o wydanie opinii,

b) w szczególnym przypadkach termin wydania opinii może zostać wydłużony do 60 dni,

c) jeżeli do wydania opinii niezbędne jest przedstawienie wyników badań lekarskich
i nie jest możliwe wydanie opinii w przewidzianym terminie, opinie wydaje się
w przeciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia lekarskiego

4. a) W celu wydania opinii, jeżeli jest to niezbędne, osoba składająca wniosek może dołączyć wyniki wcześniejszych obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, lekarskich, a także opinię o dziecku z przedszkola, szkoły lub placówki.

b) w celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo ucznia pełnoletniego Poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki o wydanie opinii nauczyciela, wychowawcy lub innego specjalisty, po wcześniejszym poinformowaniu o tym osobę składającą wniosek – osoba składająca wniosek podpisuje się pod pisemną prośbą
o uzyskanie ww. informacji

5. Na pisemny wniosek rodzica lub prawnego opiekuna lub na pisemny wniosek ucznia pełnoletniego kserokopia opinii może zostać wysłana do szkoły lub placówki, do której dziecko lub uczeń uczęszcza.

6. Opinia Poradni zawiera:

 • oznaczenie Poradni wydającej opinię,
 • numer opinii,
 • datę wydania opinii,
 • podstawę prawną wydania opinii,
 • imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz jego numer PESEL lub, przy jego braku, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę
  i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły i placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziały przedszkolnego, oddziału w szkole lub w grupie wychowawczej placówki,
 • określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizyczne dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo ucznia pełnoletniego, w odniesieniu do zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii dotyczącej zgłaszanego problemu,
 • stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia oraz szczegółowe jego uzasadnienie,
 • wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo uczniem pełnoletnim,
 • wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinno stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu,
 • imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów Poradni, którzy sporządzili opinię (przeprowadzili diagnozę) lub osób przez nich upoważnionych,
 • podpis dyrektora Poradni (bądź wicedyrektora).

7. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać w Poradni także informację o wynikach przeprowadzonej diagnozy (w tym o prowadzonej terapii, aktualnej opiece psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej). Informacje te wydaje się na pisemny wniosek rodzica lub prawnego opiekuna dziecka lub osoby pełnoletniej, której informacja dotyczy

 

 § 5

1. W Poradni są organizowane i działają, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, zespoły orzekające wydające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie indywidualnego nauczania, o potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

2. Organizację pracy zespołów określa Regulamin Pracy Zespołów Orzekających.

 

  

Rozdział III

 

Organy Poradni

  

Organami Poradni są:

 1. dyrektor
 2. rada pedagogiczna

  

§ 6

1. Poradnią kieruje Dyrektor, do kompetencji którego należy:

a) kierowanie zakładem pracy dla zatrudnionych nauczycieli Poradni oraz pracowników administracji i obsługi,

b) kierowanie działalnością Poradni i reprezentuje ją na zewnątrz,

c) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

d) inspirowanie i wspomaganie nauczycieli Poradni w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy Poradni oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego,

e) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli Poradni i dokonuje oceny ich pracy,

f) realizowanie uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

g) opracowywanie szczegółowej organizacji pracy oraz plan pracy Poradni na dany rok szkolny,

h) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Poradni i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

i) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk nauczycieli,

j) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

2. Dyrektor w szczególności:

a) decyduje w sprawach:

 • zatrudniania i zwalniania nauczycieli Poradni oraz innych pracowników,
 • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom Poradni oraz innym pracownikom,
 • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
  w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli Poradni oraz innych pracowników,

b) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną.

3. a) W Poradni utworzone jest stanowisko wicedyrektora, do zadań którego należy zastępowanie dyrektora podczas jego nieobecności. Osoba będąca wicedyrektorem, podczas nieobecności dyrektora, przyjmuje na siebie wszystkie obowiązki związane
z kierowaniem Poradnią.

b) Wicedyrektor, podczas nieobecności dyrektora, ponosi odpowiedzialność służbową i materialną w zakresie swoich obowiązków i wykonywanych czynności. Szczegółowy zakres zadań wicedyrektora zawarty jest w jego zakresie obowiązków jako nauczyciela Poradni

 

 § 7

1. W Poradni działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem placówki, realizującym swoje statutowe zadania.

2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Poradni, a pod jego nieobecność - wicedyrektor Poradni.

3. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele Poradni (pracownicy pedagogiczni);

4. Rada pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności.                              

   

§ 8

Sposób rozwiązywania sporów między organami Poradni określają w każdym indywidualnym przypadku zainteresowane strony przez:

a) umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Poradni drogą mediacji;

b) zaproszenie mediatora z zewnątrz z głosem doradczym.

 

 

Rozdział IV

 

Organizacja  Poradni

 

1. Szczegółową organizację działania Poradni w każdym roku szkolnym określa arkusz organizacji Poradni opracowany przez dyrektora Poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni. Arkusz organizacji Poradni zatwierdza organ prowadzący po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

2. W arkuszu organizacji Poradni zamieszcza się w szczególności:

a) liczbę nauczycieli Poradni i innych pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

b) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

 

§ 9

1. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

2. Organ prowadzący może, w porozumieniu z dyrektorem Poradni, ustalić przerwę
w pracy Poradni w okresie ferii letnich.

3. Dzienny czas pracy Poradni ustala dyrektor Poradni w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

4. Poradnia jest czynna przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.

 

 

§ 10

1. Do realizacji zadań statutowych Poradnia posiada:

a) gabinety pedagogiczne;

b) gabinety psychologiczne,

c) gabinet logopedyczny,

d) pomieszczenia do zajęć terapeutycznych.

2. Ponadto Poradnia posiada:

a) sekretariat

b) pomieszczenie do składowania bieżącej dokumentacji

c) pomieszczenie socjalne

d) pomieszczenia do przechowywania

e) pomieszczenie znajdujące się przy wejściu do budynku (na parterze) przy ulicy Białej 1b, z dostępem do windy.

 

 

Rozdział V

 

Pracownicy  Poradni

 

§ 11

1. W Poradni zatrudnia się nauczycieli Poradni (pracowników pedagogicznych): pedagogów, psychologów, logopedów.

2. W Poradni zatrudnia się lekarzy o specjalności (lub w trakcie jej zdobywania)
z zakresu psychiatrii dziecięcej, neurologii dziecięcej lub pokrewnych.

3. Poradnia zatrudnia pracowników administracyjnych i obsługi.

 

§ 12

1. Nauczyciele Poradni realizują swoje zadania statutowe na terenie Poradni.

2. Nauczyciele Poradni realizują swoje zadania statutowe również poza Poradnią:

a) w środowisku dzieci i młodzieży, w tym w środowisku rodzinnym. Zakres i formy tych działań określa dyrektor Poradni. W szczególności dotyczą one zadań z zakresu prowadzenia diagnozy i udzielania bezpośredniej pomocy dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom.

b) środowisku nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów. Zakres i formy tych działań określa dyrektor Poradni. W szczególności dotyczą one realizowania zadań z zakresu profilaktyki i wspierania wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły i placówki w rozwiązywaniu ich problemów oraz organizowania i prowadzenia wspomagania przedszkoli, szkól i placówek w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

 § 13

1. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni także przez wolontariuszy.

2. Wolontariusz wykonuje zadania określone w umowie zawartej z dyrektorem Poradni, we współpracy z nauczycielami Poradni wyznaczonymi przez dyrektora oraz pod jego nadzorem lub nadzorem wyznaczonej przez niego osoby.

3. Dyrektor Poradni zawiera z wolontariuszem umowę określając w niej:

 • zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań,
 • czas trwania porozumienia,
 • zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy z Nauczycielami Poradni,
 • zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy Poradni,
 • postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia.

 

§ 14

1. Zasady zatrudnienia nauczycieli Poradni i innych pracowników, oraz zawieranie umów z wolontariuszami określają odrębne przepisy.

2. Obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli Poradni określają odrębne przepisy. Wymiar
ten obejmuje zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi i młodzieżą wynikające
z realizacji statutowych zadań oraz zajęcia z rodzicami, nauczycielami i innymi osobami w Poradni i poza nią, a także pracę podczas posiedzeń zespołów orzekających działających na terenie Poradni.

3. Nauczyciele Poradni: psychologowie, pedagodzy, logopedzi realizują wszystkie zadania Poradni wymienione w rozdziale II, & 1 punkcie 2 - odpowiednio do zajmowanych stanowisk, posiadanych kwalifikacji i kompetencji. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli Poradni określany jest w planie pracy Poradni oraz
w indywidualnych zakresach czynności.

4. Do zadań lekarza Poradni należy w szczególności:

 • udzielanie konsultacji nauczycielom Poradni w zakresie spraw związanych
  z, szeroko rozumianym, psychicznym stanem zdrowia dziecka czy ucznia, związanych z wydawaniem orzeczeń lub opinii,
 • udzielanie konsultacji rodzicom dzieci (prawnymi opiekunami) i uczniom pełnoletnim związanych z, szeroko rozumianym zakresem zdrowia psychicznego ich dziecka lub ucznia pełnoletniego, także w aspekcie wskazywania publicznych placówek zdrowia psychicznego, mogących objąć dziecko lub ucznia opieką medyczną,
 • udział w posiedzeniach zespołów orzekających.

5. Nauczyciele Poradni są oceniani przez dyrektora Poradni.

6. Prawa i obowiązki nauczycieli określa ustawa Karta Nauczyciela.

7. Zadania i obowiązki pracowników niepedagogicznych określa Regulamin Pracy Poradni oraz indywidualne zakresy czynności.

 

  

Rozdział  VI

 

Zasady gospodarki finansowej

 

 1. Obsługę finansową Poradni prowadzi GCUW w Gdańsku.

 2. Zasady gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.

 

  

Rozdział VII

 

Postanowienia  końcowe

1. Poradnia używa podłużnej pieczęci urzędowej o treści:

 

Poradnia

Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 7

80-435 Gdańsk, ul. Biała 1b

tel. 58 341 39 50  

NIP 957-00-27-532 Regon 000653943

 

     zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

2. Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

 • wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży,
 • rejestr wydawanych opinii,
 • rejestr wydawanych orzeczeń,
 • rejestr wydawanych informacji o wynikach diagnozy,
 • dokumentacje indywidualną badań dzieci i młodzieży,
 • księgę główną zapisów (planowania),
 • zeszyt zapisów na konsultacje lekarskie,
 • indywidualne dzienniki pracy nauczycieli,
 • dzienniki zajęć terapeutycznych,
 • dziennik (segregator) zajęć okresowych i okazjonalnych,
 • protokoły posiedzeń zespołów orzekających,
 • protokoły posiedzeń rady pedagogicznej,
 • protokoły posiedzeń komisji administracyjno –socjalnych,
 • rejestr uchwał,
 • dziennik korespondencji,
 • księgę zarządzeń dyrektora Poradni,
 • księgę zarządzeń powoływanych zespołów orzekających,
 • zeszyt wyjść w celu wykonywania pracy poza terenem Poradni,
 • dokumentację udzielanych konsultacji indywidualnych (osobistych)
  i telefonicznych lub zdalnych,
 • dokumentację podejmowanych interwencji i mediacji w szkołach i placówkach,
 • dokumentację dotyczącą współpracy ze szkołami i placówkami,
 • dokumentację prowadzonych terapii przez nauczycieli Poradni,
 • inną dokumentację zgodną z obowiązującymi przepisami oraz ułatwiającą funkcjonowanie Poradni i nadzór dyrektora.

3. Poradnia prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja, o której mowa w punkcie 2 „Postanowień końcowych” prowadzona jest w formie papierowej i elektronicznej, z możliwością przejścia na formę wyłącznie elektroniczną.

4. Załącznikami do niniejszego statutu są: Regulamin Pracy Rady Pedagogicznej – załącznik Nr 1 i  Regulamin Pracy Zespołów Orzekających – załącznik Nr 2.

5. Wprowadzanie zmian w statucie pociąga za sobą każdorazowe opracowanie jego nowej wersji jednolitej.

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy regulaminów wewnętrznych obowiązujące w Poradni.

7. Statut przedstawia się organowi prowadzącemu.

8. Statut zostaje umieszczony w BIP oraz na stronie internetowej Poradni.

 

 

Nową wersję Statutu uchwalono na zebraniu rady pedagogicznej
w dniu 22 kwietnia 2022 roku
Statut obowiązuje od momentu uchwalenia, tj. od 22 kwietnia 2022 roku