Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 7 w Gdańsku, zwanej dalej Poradnią, jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Każdy pracownik Poradni traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie.

Pracownicy Poradni działają w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych Poradni oraz swoich kompetencji.

Pracownicy Poradni działają zgodnie z przyjętą w Poradni Polityką ochrony dzieci, zwanej dalej Polityką.


Rozdział I

Terminologia

 1. Pracownikiem Poradni jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, zajmująca stanowisko pedagogiczne lub w charakterze administracji i obsługi, a także osoby współpracujące z nimi, w tym wolontariusze
 2. i studenci odbywający praktyki zawodowe.
 3. Dzieckiem jest każda osoba od urodzenia do ukończenia 18 roku życia, a także pełnoletni uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej korzystający z pomocy Poradni.
 4. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentowania dziecka, w szczególności jego przedstawiciel ustawowy (rodzice/opiekun prawny) lub inna osoba uprawniona do reprezentacji na podstawie przepisów szczególnych lub orzeczenia sądu (w tym: rodzina zastępcza).
 5. Zgoda rodziców dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z rodziców dzieckaw sytuacji, gdy oboje posiadają pełne prawa do sprawowania opieki nad dzieckiem i stanowią tzw. rodzinę pełną. W sytuacji, gdy dziecko nie jest wychowywane w tzw. rodzinie pełnej, a oboje rodzice posiadają pełne prawa rodzicielskie,  wskazana jest zgoda obydwojga rodziców. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka należy poinformować ich o konieczności rozstrzygnięcia sprawy spornej przez sąd.
 6. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionegona szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika Poradni lub zagrożenie dobra dziecka lub zaniedbywanie go przez jego opiekunów.
 7. Pod pojęciem cyberprzemocy należy rozumieć przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
 8. Daną osobową dziecka jest każda informacja umożliwiająca identyfikację dziecka.
 9. Osoba odpowiedzialna za Politykę w Poradni to wyznaczony przez dyrektora pracownik sprawujący nadzór nad jej realizacją i monitorujący jej funkcjonowanie.

 
Rozdział II

Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci

 1. Pracownicy Poradni posiadają odpowiednią wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci (także z wykorzystaniem technologii informatycznej i komunikacyjnej).
 2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka pracownicy Poradni podejmują rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując do skorzystania z pomocy.
 3. Pracownicy Poradni monitorują sytuację dziecka wobec którego zidentyfikowano czynniki ryzyka jego krzywdzenia.

 
Rozdział III

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka.

 1. Procedury postępowania w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dzieci przez pracowników Poradni.
 2. Osoba, która zauważyła, że jakiekolwiek dziecko jest krzywdzone przez pracownika Poradni, lub dowiedziała się o tym od dziecka lub jego rodzica/prawnego opiekuna, jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora Poradni, a w przypadku jego nieobecności, osobę odpowiedzialną za realizację Polityki w Poradni.
 3. Dyrektor rozpoznaje sytuację osobiście lub na jego polecenie osoba odpowiedzialna za realizację Polityki w Poradni i sporządza notatkę służbową.
 4. Jeśli sprawę zgłosił rodzic, dyrektor Poradni lub osoba odpowiedzialna za Politykę w Poradni rozmawia o zauważonej sytuacji z rodzicami pokrzywdzonego dziecka. Z rozmowy z rodzicem dziecka sporządza się notatkę służbową.
 5. Dyrektor Poradni, w obecności osoby odpowiedzialnej za Politykę w Poradni oraz wskazanego pedagoga lub psychologa Poradni, prowadzi rozmowę z pracownikiem podejrzanym o krzywdzenie dziecka. Z rozmowy sporządzona zostaje notatka zawierająca listę osób uczestniczących, przebieg rozmowy, wnioski i postanowienia.
 6. W przypadku potwierdzenia podejrzenia, że fakt krzywdzenia miał miejsce, na wniosek dyrektora Poradni, właściwy organ wszczyna postępowanie zmierzające do ukarania pracownika karą porządkową lub dyscyplinarną.
 7. Procedury postępowania w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dzieci przez inne osoby dorosłe ( w tym rodziców/opiekunów prawnych dziecka).
 8. Każdy pracownik Poradni, który posiądzie informację o podejrzeniu krzywdzenia dziecka przez jakąkolwiek osobę dorosłą, niebędącą pracownikiem Poradni jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o podejrzeniu dyrektora Poradni lub osobę odpowiedzialną za realizację Polityki w Poradni oraz sporządzić notatkę służbową zawierającą informację odnośnie źródła podejrzenia krzywdzenia dziecka lub/i zaobserwowanych symptomów.
 9. Dyrektor Poradni lub osoba odpowiedzialna za realizację Polityki w Poradni niezwłocznie kontaktuje się z pedagogiem lub psychologiem szkolnym – jeżeli dziecko jest uczniem, dyrektorem przedszkola – jeżeli dziecko jest wychowankiem przedszkola, dyrektorem żłobka – jeżeli dziecko tam uczęszcza lub osobą kierującą inną instytucją bądź organizacją znającą dziecko, by zbadać sytuację (potwierdzić lub nie) podejrzenia o krzywdzeniu dziecka.  Z przeprowadzonych rozmów sporządza się notatki służbowe.
 10. Jeżeli istnieje jakiekolwiek podejrzenie możliwości krzywdzenia dziecka, wspólnie z osobami znającymi dziecko w instytucjach, do których ono uczęszcza (zamieszczonych powyżej), powołany zostaje zespół interdyscyplinarny, w skład którego z ramienia Poradni wchodzi osoba odpowiedzialna za realizację Polityki lub inny psycholog lub pedagog powołany przez Dyrektora Poradni, by wspólnie opracować plan pomocy dziecku (w takiej sytuacji zgłoszenie w ramach procedury „Niebieskiej Karty” jest zadaniem pracownika instytucji, do której dziecko uczęszcza). Ze spotkania interdyscyplinarnego sporządza się notatkę służbową.
 11. Jeżeli istnieje jakiekolwiek podejrzenie możliwości krzywdzenia dziecka, a dziecko jest małe i nie znajduje się pod opieką żadnej instytucji znającej je, Dyrektor Poradni powołuje zespół interdyscyplinarny w skład którego wchodzi Dyrektor Poradni, osoba odpowiedzialna za realizację Polityki w Poradni oraz psycholog lub pedagog powołany przez Dyrektora Poradni, by wspólnie opracować plan pomocy dziecku (w takiej sytuacji zgłoszenie w ramach procedury „Niebieskiej Karty” jest zadaniem Poradni). Ze spotkania interdyscyplinarnego sporządza się notatkę służbową.
 12. Procedury postępowania w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dzieci przez inne dzieci (tzw. przemoc rówieśnicza) na terenie szkoły/placówki.
 13. W sytuacji, gdy podczas wykonywania swoich czynności statutowych, pracownik Poradni posiądzie informację o podejrzeniu krzywdzenia dziecka przez rówieśnika/rówieśników na terenie szkoły/placówki, do której dziecko uczęszcza, zobowiązany jest do poinformowania o swoich podejrzeniach rodziców/prawnych opiekunów dziecka oraz dyrektora Poradni lub osobę odpowiedzialną za realizację  Polityki w Poradni.  O zaistniałym podejrzeniu pracownik Poradni sporządza notatkę, która zostaje umieszczona w Indywidualnej Teczce dziecka.
 14. Dyrektor Poradni lub osoba odpowiedzialna za realizację Polityki w Poradni informuje o podejrzeniach krzywdzenia dziecka (możliwości występowania przemocy rówieśniczej) szkołę/placówkę w osobie pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego lub dyrektora szkoły/placówki. Z rozmowy z ww. osobami sporządza się notatkę służbową.
 15. Pracownik Poradni, dyrektor Poradni lub osoba odpowiedzialna za realizowanie Polityki w Poradni zobowiązane są do współpracy ze szkołą/placówką w zakresie zapobiegania krzywdzeniu dziecka zgodnie z realizowaną przez nich Polityką ochrony dzieci.

 
Rozdział IV

Zasady ochrony danych osobowych dziecka.

 1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 2. Pracownik Poradni ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczania danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.
 3. Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie za zgodą dyrektora Poradni wyłącznie osobom uprawnionym i podmiotom na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Pracownik Poradni jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych i udostępniania tych danych w ramach zespołu interdyscyplinarnego. Powołanego w trybie ustawy z dniu 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 
Rozdział V

Zasady ochrony informacji o dziecku i jego wizerunku.

 1. Pracownik Poradni może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację dziecka.
 2. Pracownik Poradni nie ma prawa udostępniać przedstawicielom mediów informacji o dziecku ani o jego rodzinie czy sytuacji życiowej.
 3. Pracownik Poradni nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekunów. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik Poradni jest przeświadczony, iż jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.
 4. W sytuacjach wyjątkowych dyrektor Poradni lub wyznaczony przez niego pracownik może wypowiedzieć się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekunów – po wyrażeniu pisemnej zgody przez opiekuna dziecka.
 5. Podanie danych kontaktowych opiekuna dziecka przedstawicielowi mediów dopuszczalne jest jedynie w sytuacji jego wiedzy i zgody.
 6. Pracownikowi Poradni nie wolno udostępniać pracownikowi mediów utrwalenia wizerunku dziecka (filmowanie, robienie zdjęć, nagrywanie głosu dziecka) na terenie Poradni bez pisemnej zgody jego opiekuna.
 7. W Poradni nie utrwala się wizerunku dzieci w jakiejkolwiek formie do celów reklamowych czy promocyjnych (nie umieszcza się na ulotkach Poradni, plakatach czy też na stronie internetowej).

 
Rozdział VI

Zasady ochrony dostępu do Internetu

 1. Na terenie Poradni możliwość wykorzystania przez dziecko technologii komputerowej możliwa jest wyłącznie w trakcie prowadzonej przez specjalistę diagnozy lub terapii. W trakcie ww. czynności pedagog, psycholog lub logopeda zawsze obecny jest razem z dzieckiem w gabinecie.
 2. Na terenie Poradni dziecko nie ma możliwości dostępu do Internetu.
 3. Jeżeli pracownik Poradni dowie się od dziecka, jego rodzica lub opiekuna albo od innego pracownika Poradni, że zaistniała możliwość skrzywdzenia dziecka z wykorzystaniem Internetu (korzystanie przez dziecko ze stron zawierających niebezpieczne treści, upublicznianie wizerunku dziecka w sposób krzywdzący lub ośmieszający go – cyberprzemoc) podejmuje się działania zgodnie z rozdziałem II niniejszej Polityki.

 
Rozdział VII

Monitoring stosowania Polityki

 1. Dyrektor wyznacza osobę odpowiedzialną za monitorowanie realizacji niniejszej Polityki w Poradni – w Poradni jest to Pani Dagmara Wolny – pedagog.
 2. Osoba, o której mowa w punkcie poprzedzającym, przeprowadza na podstawie obserwacji, prowadzonych rozmów i dokumentacji rozpoznanie poziomu realizacji Polityki na terenie Poradni oraz sporządza na koniec roku szkolnego raport, który przekazuje dyrektorowi Poradni.
 3. Dyrektor, w oparciu o stały monitoring, na wniosek osoby odpowiedzialnej za realizację Polityki w Poradni wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom Poradni nowe jej brzmienie.

 
Rozdział VIII

 1. Polityka wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku  tj. z dniem  ogłoszenia.
 2. Ogłoszenie Polityki następuje poprzez wywieszenie tekstu w miejscu ogłoszeń dla pracowników Poradni (na tablicy przy sekretariacie Poradni).
 3. Tekst Polityki zostaje niezwłocznie po ogłoszeniu zamieszczony na stronie internetowej Poradni.


Niniejsza Polityka została przedłożona i omówiona na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 1 września 2015 roku.

W dniu 1 września 2016 roku powołano nowego pracownika Panią Dagmarę Wolny jako osobę odpowiedzialną za monitorowanie realizacji ww. polityki.