Udział w szkoleniach

rok 2022/2023

Agnieszka Stark
„Na równych zasadach” TOLERADO

Iwona Kałdońska
„Stosowanie i interpretacja systemu zachowań adaptacyjnych ABAS-3”

Monika Gołubiew – Konieczna
„Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły od 01.09.2022 roku”; ORE
„Awans zawodowy nauczyciela od 01.09.2022 roku”; ORE

Magdalena Puch
„Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych”; Lexeducatio

Magdalena Kowalska
II stopień szkolenia SI; Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ODITIS

Justyna Sokołowska-Orzoł
„Trening Umiejętności społecznych”
'Diagnoza funkcjonalna osób z zaburzeniami rozwoju”, Fundacja JIM

Daria Pazda
„Model wykorzystania ACC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej u osób ze złożonymi potrzebami komunikacji na podstawie superwizji”; Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego WYSPA

Dagmara Wolny
„Wsparcie uczniów w kryzysie uchodźczym”; ORE

Małgorzata Nikończuk
Szkolenie dla normalizatorów w zakresie stosowania skal IDS – 2 – N

Edyta Orłowska
„Rozwijanie umiejętności dydaktycznych”; Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu UG

Dagmara Wolny/Barbara Hirsz
Szkolenie z metody prof. A. Tomatisa” Centrum Audio-Psycho-Fonologii ESCAPE

rok 2021/2022

Urszula Rodzik
Studium Terapii Depresji – ukończone szkolenie roczne

Beata Świętorecka
Diagnostyka i Terapia Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy;

Beata Świętorecka
ABC autyzmu wprowadzenie w tematykę ASD;

Beata Świętorecka
webinarium Przetwarzanie słuchowe, zabawy i ćwiczenia;

Beata Świętorecka
Trener Grafomotoryki

Marta Dopierała
TSR ukończone Szkolenie z zakresu terapii w diadzie rodzic – dziecko, rodzic – rodzic; Pomoc terapeutyczna

Marta Dopierała
Ukończenie cyklicznych spotkań on – line w zakresie wsparcia młodzieży transpłciowej w środowisku szkolnym; TOLERADO; marzec – maj – cykliczne spotkania ze specjalistami zajmującymi się terapią i diagnozą osób transpłciowych; wypracowanie modelu wsparcia i jednolitych postępowań diagnostycznych (wraz z dr Sumiłą)

Beata Kurylonek
Autoagresja wśród dzieci, FAMINGA

Beata Kurylonek
Analiza rysunków dzieci, FAMINGA

Beata Kurylonek
Praca z dzieckiem wysokowrażliwym i lękliwym, FAMINGA

Magdalena Kowalska
ABAS 2 – kwestionariusz do diagnozy niepełnosprawności intelektualnej 0 – 20

Anna Frost – Waluś
webinar „ABC pomagania dzieciom i młodzieży z Ukrainy”

Alina Pietrowska, Monika Gołubiew-Konieczna
Seminarium online ORE; Bez barier – rola doradcy zawodowego w procesie przejścia ucznia z niepełnosprawnością pomiędzy etapami edukacyjnymi oraz przejścia z systemu edukacji na rynek pracy;

Monika Gołubiew-Konieczna Organizacja, planowanie i udzielanie wsparcia dzieciom, rodzicom i nauczycielom w obliczu sytuacji trudnych, kryzysowych i traumatycznych – rola poradni, szkół i przedszkoli; ORE;

Iwona Kałdońska
Szkolenie online Diagnoza zaburzenia ze spektrum autyzmu przy pomocy kwestionariusza ASRS; PTPPTP

Iwona Kałdońska
Szkolenie online Diagnoza ADHD i zaburzeń współwystępujących z zastosowaniem Zestawu Kwestionariuszy CONNERS 3; PTPPTP

Magdalena Majewska 
Webinary Wzbogacić swój warsztat o RTZ – szkolenie dla psychologów i psychoterapeutów; Wzbogacić warsztat o mindfulness;

Olga Klementowicz
Webinar KOMLOGO Nowe strategie w diagnozie i terapii;

Olga Klementowicz
E – szkolenie Rotacyzm – Strefa Logopedy

Olga Klementowicz
Brian Functions for Language in Children who Stutter, szkolenie online, Stuttering Foundation, Mandy Hampton Wray;

Olga Klementowicz
Spotkanie online Kreatywna Pedagogika Wojna na Ukrainie. Jak nauczyciele mogą wspierać swoich uczniów?

Olga Klementowicz
wykłady w ramach Europejskiego Dnia Logopedy UG, na platformie Teams diagnoza i terapia dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z zaburzeniami komunikacji językowej;

Małgorzata Nikończuk 
ABC pomagania dla specjalistów i nauczycieli w pracy z dziećmi i młodzieżą ukraińską w obliczu wojny;

Małgorzata Nikończuk
Uczeń z depresją;

Magdalena Majewska
Akademia IPTK Jak udzielać pierwszej pomocy psychologicznej osobom w trudnej lub kryzysowej sytuacji życiowej?; Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie?

Edyta Cimek
Szkolenie online Za pan brat z głoską R – terapia rotacyzmu w praktyce; Forum Logopedy

Edyta Cimek
Webinar Diagnoza skróconych wędzidełek jamy ustnej w aspekcie logopedycznym;

Agnieszka Kornacka
Szkolenie GOPP Wychowanie i edukacja dziecka z FASD;

Dagmara Wolny 
ORE Szkolenie z zakresu edukacji włączającej dla kadr PP-P;

Agnieszka Stark 
Połykanie i pozycja spoczynkowa języka jako fundament terapii logopedycznej

Agnieszka Stark 
Diagnoza dzieci w wieku 18 – 30 miesięcy

Agnieszka Stark 
Wibratory logopedyczne – wykorzystanie w terapii logopedycznej

Agnieszka Stark 
Terapia jąkania u dzieci w wieku szkolnym

Agnieszka Stark 
Diagnoza logopedyczna dziecka dwujęzycznego w ujęciu praktycznym

Agnieszka Stark 
Gryzaki logopedyczne – jak ugryźć temat

Agnieszka Stark 
Diagnoza miofunkcjonalna

Agnieszka Kornacka, Iwona Kałdońska
Konferencja Prewencja zdarzeń suicydalnych w środowisku szkolnym, Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 – 23

Iwona Kałdońska, Alina Pietrowska, Marta Dopierała, Urszula Rodzik
Konferencja Dziecko doświadczające traumy Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Urszula Rodzik
Konferencja Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej I Behawioralnej Dzieci i Młodzieży i ich Rodzin „Jeśli nie ADHD, to co?”

rok 2020/2021

Monika Sztolpa – Zaremba
Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, kurs podstawowy
Szkolenie TSR I stopnia; CENTRUMTSR

Dagmara Wolny
Szkolenie Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych dzieci z klas 0 – 3 poprzez gry, zabawy i ćwiczenia interaktywne
Instytut Wspierania Edukacji i Terapii

Michalina Płotka
Szkolenie fobia społeczna – praca z pacjentem w nurcie terapii poznawczo – behawioralnej
PSYCHOTESTO Centrum Psychologiczne

Katarzyna Mówińska – Jakubowska
Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
LINK – MED

Małgorzata Nikończuk
Szkolenie online Ocena symptomów depresji u dzieci i młodzieży za pomocą kwestionariusza CDI2
Pracowania Testów Psychologicznych PTP

Monika Gołubiew – Konieczna
Zajęcia warsztatowe Żałoba w społeczności szkolnej- poziom zaawansowany
FDO TUMBOpomaga

Monika Gołubiew – Konieczna
Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą
ORE

Monika Gołubiew – Konieczna
Ochrona zdrowia psychicznego – promocja zdrowia psychicznego, profilaktyka i wsparcie w psychospołeczne dla uczniów w czasie pandemii. Rola psychologów i pedagogów szkolnych.
ORE

Dagmara Wolny
Szkolenie Afazja dziecięca. Diagnoza, terapia i funkcjonowanie dziecka z afazją.
CKKO Oświata – Lingwista

Beata Świętorecka, Dagmara Wolny, Olga Klementowicz, Urszula Rodzik, Barbara Hirsz
Szkolenie Wczesne wspomaganie zaburzeń uczenia się czytania i pisania u dzieci i uczniów oraz planowanie działań postdiagnostycznych wspierających podstawy programowej
ORE

Beata Świętorecka, Katarzyna Mówińska - Jakubowska
Szkolenie Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda wspólnej sprawy wg Kena Rigbiego
ORE

Dagmara Wolny
Szkolenie Wykorzystanie metody 6 klocków w pracy z dziećmi
Fundacja ALE Nauczanie

Dagmara Wolny
Ewaluacja wewnętrzna – krok po kroku – z cyklu Nowy dyrektor na start
CEN

Beata Świętorecka, Dagmara Wolny, Olga Klementowicz
Diagnoza poziomu językowego uczniów klas I – III szkół podstawowych oraz działania postdiagnostyczne wspierające realizację treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego w zaburzeniach mowy i języka
ORE

Alina Pietrowska
Szkolenie Doradztwo zawodowe na odległość – w świecie cyfryzacji i nowoczesnej technologii
ORE

Edyta Cimek, Wiesława Aniszewska
Werbogesty. Od gestu do słowa i będzie rozmowa
Słow – Ig Mowa i Myślenie

Marta Dopierała
Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach kurs Zaawansowany, szkolenie II stopnia
Centrum TSR

Małgorzata Nikończuk, Monika Gołubiew – Konieczna
Rola placówek doskonalenia nauczycieli w przygotowaniu szkół i poradni do właściwego reagowania w sytuacji trudnej, kryzysowej i traumatycznej.
Webinarium dla specjalistów ppp, szkół, przedszkoli oraz placówek doskonalenia nauczycieli, ORE

Monika Gołubiew – Konieczna, Justyna Sokołowska - Orzoł
Mechanizmy związane z doświadczaniem sytuacji trudnych, kryzysowych i traumatycznych oraz konsekwencje emocjonalno – społeczne dla osób ich doświadczających.
Webinarium dla specjalistów ppp, szkół, przedszkoli oraz placówek doskonalenia nauczycieli, ORE

Monika Gołubiew – Konieczna, Justyna Sokołowska – Orzoł, Alina Pietrowska
Sposoby i narzędzia służące rozpoznawaniu potrzeb osoby w sytuacji trudnej, kryzysowej, traumatycznej – perspektywa szkoły/przedszkola i poradni.
Webinarium dla specjalistów ppp, szkół, przedszkoli oraz placówek doskonalenia nauczycieli, ORE

Alina Pietrowska, Beata Świętorecka, Monika Gołubiew - Konieczna
Praktyczne przykłady sposobów reagowania na różnorodne sytuacje trudne, kryzysowe, traumatyczne, z którymi może się spotkać/spotyka się przedszkole/szkołą/poradnia.
Webinarium dla specjalistów ppp, szkół, przedszkoli oraz placówek doskonalenia nauczycieli, ORE

Małgorzata Nikończuk, Alina Pietrowska, Justyna Sokołowska – Orzoł
Uczeń z zaburzeniami lękowymi. Profilaktyka zaburzeń lękowych wśród dzieci i młodzieży w szkole.
Szkolenie e – learningowe, ORE

Iwona Kałdońska, Beata Świętorecka
Profilaktyka uzależnień behawioralnych
Szkolenie e-learningowe, ORE

Olga Klementowicz, Katarzyna Mówińska – Jakubowska, Dagmara Wolny, Alina Pietrowska, Anna Frost - Waluś
Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie karty” w oświacie.
Szkolenie e-learningowe, ORE

Alina Pietrowska
Cyberprzemoc: jak uchronić dzieci i młodzież przed niebezpieczeństwem w cyberprzestrzeni
Szkolenie e – learningowe, ORE

Dagmara Wolny, Monika Gołubiew – Konieczna, Iwona Kałdońska
Uczeń z depresją. Profilaktyka depresji wśród dzieci i młodzieży w szkole.
Szkolenie e-learningowe, ORE

Dagmara Wolny
Metody pracy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym/niedostosowaną społecznie: Jak zdalnie aktywizować dzieci i młodzież zagrożoną niedostosowaniem społecznym/niedostosowaną społecznie do pracy nad rozwojem własnym
Szkolenie online, ORE

Katarzyna Mówińska – Jakubowska
Praca z rodzicami, którzy doświadczyli poronienia lub okołoporodowej straty dziecka,
Fundacja NAGLE SAMI

Monika Gołubiew – Konieczna
Szkolenie online Ocena symptomów depresji u dzieci i młodzieży za pomocą kwestionariuszy CDI 2
Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Katarzyna Mówińska – Jakubowska
Praca Psychoterapeutyczna z dzieckiem po traumie
Psychotesto Centrum Psychologiczne szkolenie

Beata Kurylonek
Inspiracje trenerskie w pracy nauczyciela
Szkolenie online, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych

Monika Gołubiew – Konieczna
Diagnoza ADHD i zaburzeń współwystępujących z zastosowaniem Zestawu Kwestionariuszy CONNERS 3
Szkolenie online, Pracownia Testów Psychologicznych PTP

Justyna Sokołowska – Orzoł
Albo się uczę i umiem, albo mnie uczą i oni umieją – kształtowanie umiejętności uczenia się
Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych szkolenie

Monika Sztolpa – Zaremba
Kurs terapeutyczny I stopnia – Metoda Feuersteina Instrumental Enrichment – Poziom I, PTPiP w Gdańsku

Monika Gołubiew – Konieczna
Żałoba w społeczności szkolnej
Warsztaty online, FDO TUMPO pomaga

Olga Klementowicz
Dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu i w szkole
Szkolenie online Strefa Wsparcia Pedagoga

Michalina Płotka
Kurs Trener TUS I stopień
Studio Psychologiczne Joanna Węglarz

Michalina Płotka
Trener TUS osób z autyzmem i zespołem Aspergera II stopień
Studio Psychologiczne Joanna Węglarz kurs

Michalina Płotka, Marta Dopierała
Szkolenie - Szkolenie realizatorów programów profilaktycznych, pedagogów z zakresu profilaktyki, wczesnej interwencji uzależnień behawioralnych
Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom

Edyta Cimek
Holistic Programs webinar Gry i zabawy sensoryczne
Webinarium

Anna Frost – Waluś
Pozytywny klimat społeczny w klasie i jego wpływ na edukację uczniów.
Webinarium w ramach programu Golden Five, ORE

Anna Frost – Waluś
Narzędzia dla doradców zawodowych – propozycja Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
CEN w Gdańsku


r
ok 2020

Alina Pietrowska
kurs e-learningowy „Organizacyjne i programowe zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym w doradztwie zawodowym” ORE

Beata Kurylonek, Beata Świętorecka
szkolenie e-learningowe "Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury Niebieskiej Karty” ORE

Beata Kurylonek, Iwona Kałdońska, Beata Świętorecka
szkolenie e-learningowe „Profilaktyka przemocy rówieśniczej – rola świadka” ORE

Beata Kurylonek
TSR I stopień

Iwona Kałdońska
szkolenie e-learningowe „Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda wspólnej sprawy wg K. Rigbiego” ORE

Iwona Kałdońska, Alina Pietrowska
szkolenie e - learningowe „Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży” ORE

Dagmara Wolny, Monika Gołubiew - Konieczna
szkolenie e-learningowe „V telekonferencja dla dyrektorów szkół. Kształcenie na odległość. Prawne aspekty pracy szkół – ruch kadrowy i awans zawodowy” CEN

Dagmara Wolny, Monika Gołubiew - Konieczna
szkolenie e-learningowe „Akademia umiejętności menedżerskich” ORE

Dagmara Wolny, Urszula Rodzik
szkolenie e-learningowe „Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego – funkcjonowanie dziecka z CAPD w szkole” Słuchmed 

Olga Klementowicz
szkolenie e-learningowe „Diagnoza i terapia osób z uszkodzonym słuchem”

Monika Gołubiew – Konieczna
szkolenie e-learningowe „Awans zawodowy nauczycieli” OSKKO

Monika Gołubiew – Konieczna, Iwona Kałdońska
szkolenie e-learnngowe „Uczeń z zaburzeniami lękowymi. Profilaktyka zaburzeń lękowych wśród dzieci i młodzieży w szkole”  ORE

Monika Gołubiew – Konieczna
szkolenie e-learningowe „Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych tj. PPP i poradniach specjalistycznych” SIM PLYGROW


rok 2019

Dagmara Wolny, Urszula Rodzik
Warsztaty "Praktyczne aspekty wykorzystania Kart Grabowskieg jako innowacyjnej metody nauczania matematyki w szkole podstawowej", Karty Grabowskiego

Alina Pietrowska
Warsztaaty "Praca doradcy zawodowego z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym", CEN

Beata Świętorecka
Szkolenie nadajęce uprawnienia do poslugiwania się w praktyce diagnostycznej Baterią metod diagnozy dyskalkulii u uczniów w wieku 10-12 lat - Bateria Dyskalkulii 10/12 oraz Baterią metod diagnozy dyskalkulii u uczniów w wieku 13-16 lat - Bateria Dyskalkuliii 13/16, PTPiP

Michalina Płotka, Dagmara Wolny
Szkolenie "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz. I" ORE

Iwona Kałdońska
Zajęcia warsztatowe "Żałoba w społecznoscii szkolnej" prowadzone w ramach programu "Tumbo pomaga" FDO Fundacji Hospicyjnej

Dagmara Wolny
Warsztaty "Wykorzystanie klocków LEGO Education w nauczaniu", Fundacja AleNauczanie

Monika Sztolpa-Zaremba
Szkolenie poświeceone Skalom Inteligencji i Rozwoju Dzieci Młodzieży IDS - 2", Pracownia Testów Psychologicznych PTD

Monika Gołubiew-Konieczna, Małgorzata Nikończuk
Szkolenie "Stosowanie i Interpretowanie Skal Inteligencji i Rozwoju Dzieci Młodzieży IDS - 2", Pracownia Testów Psychologicznych PTD

Dagmara Wolny
Seminarium "Szkoła na miarę ucznia z dysleksją" CEN i PTD

Beata Kurylonek, Alina Pietrowska
Szkolenie e-learnigowe "Ochrona zdrowia psychicznego - przeciwdzialanie depresji i samobójswom wśród dzieci i młodzieży" ORE

Edyta Orłowska
Uprawnienia diagnostyczne Slala Inteligencji Stanford-Binet 5", PTPiP

Dagmara Wolny
Kurs „Dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej” Centrum Doskonalenia STIMULUS

Urszula Rodzik
Szkolenie uprawniające do posługiwania się testem Pro Kalkulia 6-9 ODN Promathematica

Olga Klementowicz
VIII Konferencja Logopedyczna „Fenomen jąkania. Terapia, wspomaganie, wsparcie – trzy drogi, jeden cel” UMK w Toruniu

Monika Sztolpa – Zaremba, Beata Kurylonek
Szkolenie diagnoza ADHD i zaburzeń współwystępujących z Zastosowaniem Zestawu Kwestionariuszy CONNERS 3 Pracownia Testów Psychologicznych PTP

Beata Kurylonek
Szkolenie e – learningowe „Sztuka motywacji” NPKU Centrum Szkoleń MG – edu

rok 2018

Dagmara Wolny
Szkolenie „Wsparcie dyrektora w realizacji zadań. Co nowego w prawie oświatowym? Zmiany w Karcie Nauczyciela”, CEN Gdańsk

Dagmara Wolny
Szkolenie specjalistyczne „Neurotest Pro-Kalkulia 6–9”, Promathematica

Monika Gołubiew-Konieczna, Dagmara Wolny
Szkolenie „RODO dla poradni”, Oficyna Wydawnicza MM wyd. Prawnicze

Agata Gąsior
Szkolenie „Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym”, 16.04.2018r., Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku

Dagmara Wolny, Beata Grabowska
Szkolenie „Metoda Strukturalna, Karty Oceny Czytania i Pisania KOCP. Diagnoza i terapia trudności w czytaniu”, Fundacja Miedzy Słowami

Dagmara Wolny
Szkolenie „Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty – I etap edukacyjny”, ORE Sulejówek

Michalina Płotka
Szkolenie „DDA – jak pracować, żeby rozumieć, nie etykietować”, Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej

Anna Frost – Waluś, Dagmara Wolny
Szkolenie „Diagnoza funkcjonalna z wykorzystaniem ICF a edukacja włączająca”, ORE Warszawa

Szkolenie Rady Pedagogicznej
Jak pomóc dziecku z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Sluchowego w szkole i w życiu codziennym – terapeutyczne zastosowanie Systemy FM; SŁUCHMED Gdańsk

Maria Faściszewska
Fizjologiczna metoda terapii zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania; Fundacja FONIA Gdańsk

Iwona Kałdońska, Beata Kurylonek, Marta Dopierała, Alina Pietrowska, Anna Frost-Waluś, Michalina Płotka, Maria Pachulczak, Monika Gołubiew – Konieczna, Małgorzata Nikończuk, Agata Gąsior,Edyta Orłowska
Skala Inteligencji Stanford-Binet 5; Uprawnienia diagnostyczne; PTPiP Gdańsk

Maria Faściszewska
Warsztaty „Behawioralno – poznawcze strategie interwencji terapeutycznej w jąkaniu”, UŚ w Katowicach

Alina Pietrowska, Anna Frost – Waluś
Szkolenie „Doradztwo zawodowe w szkole”,  IBO

Alina Pietrowska
Kurs e – learningowy „Jak zapewnić uczniowi bezpieczeństwo w sieci?” Stowarzyszenie MIASTA W INTERNECIE

Monika Gołubiew – Konieczna, Maria Faściszewska
Kurs nauki Polskiego Języka Migowego na poziomie podstawowym Polski Związek Głuchych


rok
2017

Monika Gołubiew-Konieczna, Alina Pietrowska, Maria Pachulczak
Profilaktyka zachowań suicydalnych, autoagresji i zaburzeń emocjonalnych uczniów. IBO Sopot (grant KO Gdańsk)

Alina Pietrowska
Stosowanie i interpretowanie Skal Inteligencji i Rozwoju Dzieci w wieku Przedszkolnym IDS – P,  Pracownia Testów Psychologicznych PTP Warszawa

Olga Klementowicz
Szkolenie z zakresu Terapii interakcyjnej rodzic – dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7, Centrum Logopedyczne Katowice

Urszula Rodzik, Maria Faściszewska
SLI – Specyficzne Zaburzenie Językowe, IBE Warszawa

Maria Faściszewska
Nie patrzy, nie słucha, nie mówi – diagnoza i trening bazowych umiejetności komunikacyjnych. Centrum Terapii LOGOP


Maria Faściszewska, Edyta Cimek, Magdalena Majewska, Dagmara Wolny
Stosowanie Testu Rozwoju Językowego. Warszawa IBE

Dagmara Wolny
Kurs terapeutyczny z zakresu stosowania Metody Feuersteina – Instrumental Enrichment – Poziom I. Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych Gdańsk

Monika Gołubiew – Konieczna
Język migowy w bajce i piosence. Warsztaty dla pedagogów, psychologów, nauczycieli i logopedów. Fundacja FONIA

Maria Faściszewska
Wczesna diagnoza logopedyczna. Zaburzenia mowy i funkcji pokarmowych, diagnoza oraz terapia logopedyczna małego dziecka od 0 do 4 r. ż. Fundacja Fonia

Marta Dopierała
Praktyczne oraz teoretyczne aspekty pracy psychologicznej z dzieckiem w wieku przedszkolnym – problemy rozwojowe, relacje rodzice/dziecko, terapia. Pracownia Pomocy Psychologicznej, Ośrodek Szkoleniowy Sopot.

Małgorzata Drewing
Stosowanie i interpretowanie Skali Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5 – 10 lat IDS. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Monika Gołubiew-Konieczna, Alina Pietrowska
Seminarium w ramach Projektu Oznaczeni pt. „Samookaleczenia jako przykład zachowań autodestruktywnych”. Fundacja Wspierania Rodzin Przystań, Gdańsk

Marta Dopierała
Seminarium w ramach Projektu Oznaczeni pt. „Cyberprzemoc i uzależnienia; ryzykowne używanie elektronicznych środków przekazu”. Fundacja Wspierania Rodzin Przystań, Gdańsk

Olga Klementowicz, Edyta Cimek
Szkolenie logopedyczne Aspekty dwujęzyczności – nabywanie i uczenie się drugiego języka. Fundacja FONIA, Gdańsk

Olga Klementowicz
Terapia Jąkania Dziec Szkolnych; Fundacja FONIA, Gdańsk

Barbara Hirsz, Dagmara Wolny
Warsztat Oswoić matematykę, CEN Gdańsk

Dagmara Wolny
Szkolenie dla Liderów Edukacji Włączającej „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym” ORE Sulejówek


rok
2016

Marta Dopierała, Beata Kurylonek, Monika Gołubiew-Konieczna
IDS – P – stosowanie i interpretacja Skali Inteligencji i Rozwoju dla dzieci w wieku przedszkolnym PTP Warszawa

Edyta Cimek
Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga. Kurs on – line

Edyta Cimek
Jak wzmocnić poczucie wartości własnej dziecka? Zabawy i ćwiczenia wspomagające rozwój pozytywnej samooceny. Kurs on – line

Edyta Cimek
Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Kurs on – line

Monika Sztolpa
Szkolenie dla normalizatorów IDS – 2. PTP Warszawa

Anna Frost-Waluś, Alina Pietrowska

Elementy coachingu w pracy doradcy zawodowego. CEN Gdańsk

Izabela Banaszczyk
Myślenie wizualne. Pedagogika Kreatywna Gdańsk

Izabela Banaszczyk
Szkolenie multimedialne. Pedagogika Kreatywna Gdańsk

Urszula Rodzik, Barbara Hirsz
Diagnoza dyskalkulii z wykorzystaniem Baterii „Dyskalkulia 10 – 12”. PTPiP Gdańsk

Barbara Hirsz
Szkolenie dla liderów edukacji włączajacej – część II (uczeń z przewlekłą chorobą, zapobieganie agresji rówieśniczej). ORE Warszawa

Magdalena Majewska, Alina Beister
Uczeń emigrant w szkole i w środowisku. Udoskonalenie kompetencji międzykulturowych. UG Gdańsk

Magdalena Majewska, Dagmara Wolny
Diagnostyka w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym. PTPiP Gdańsk

Monika Gołubiew-Konieczna
System Języka Migowego (I, II i III stopień). PZG oddział Gdańsk

Barbara Hirsz, Dagmara Wolny
Bateria metod diagnozy dyskalkulii

Maria Faściszewska
Terapia jąkania dla dzieci w wieku szkolnym: rozwijanie kluczowych umiejetności klienta i terapeuty

Małgorzata Drewing
Stosowanie i interpretacja Skali Inteligencji i Rozowju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym IDS – P

Małgorzata Drewing
Międzynarodowa Wykonawcza Skala Leitera P – 93

Marta Dopierała
Trening umiejętności wychowawczych „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” cz. 1.

Wiesława Aniszewska
Szkolenie „Neurodydaktyka”

Monika Gołubiew-Konieczna, Dagmara Wolny
Opracowanie instrumentów do diagnozy psychologiczno-pedagogicznej

Dagmara Wolny
Warsztaty szkoleniowe „Zaburzenia słuchu u dzieci i młodzieży – następstwa – diagnostyka i planowanie terapii”

Beata Kurylonek, Dorota Radej, Marta Dopierała
Dziecięca Skala Rozwojowa

Barbara Hirsz, Dagmara Wolny
Uczeń z trudnościami arytmetycznymi w szkole – praktyczne wskazówki do pracy

Małgorzata Drewing
Kurs KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 m. ż. do 9 r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci


rok 2015

Monika Sztolpa
Szkolenie sędziów Odysei Umysłów

Alina Pietrowska, Anna Frost-Waluś
„Czy warto zajmować się doradztwem zawodowym w szkołach podstawowych?” CEN Gdańsk

Alina Pietrowska, Anna Frost-Waluś
Nowe narzędzia diagnozy predyspozycji zawodowych uczniów gimnazjum. CEN Gdańsk

Alina Pietrowska, Anna Frost-Waluś
„Perspektywy edukacyjno-zawodowe”. CEN Gdańsk

Alina Pietrowska, Anna Frost-Waluś
Nowoczesne rozwiązania w doradztwie zawodowym „Kalejdoskop Kariery”

Alina Pietrowska
Doradztwo zawodowe- wsparcie szkół gimnazjalnych (intensywny kurs blended). KOWEZiU Warszawa

Monika Gołubiew-Konieczna, Izabela Banaszczyk
Stosowanie Baterii PU1 w praktyce diagnostycznej. Stowarzyszenie Edukacja Bez Granic. Gdańsk

Agata Gąsior
Mutyzm selektywny- pomoc psychologiczna dla dziecka i rodziny. Centrum Terapii Mutyzmu, Lęku i Nieśmiałości w Skierniewicach

Monika Gołubiew-Konieczna
Diagnoza Funkcjonalna ICF- doświadczenia szwajcarskie. MEN Warszawa

Monika Gołubiew-Konieczna
MIędzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera- P93. EON Łódź

Anna Frost-Waluś, Alina Pietrowska
Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych. CEN Gdańsk

Anna Frost-Waluś, Alina Pietrowska
Doskonalenie warsztatu pracy doradcy zawodowego. CEN Gdańsk

Alina Pietrowska
Poradnictwo na odległość – szkolenie on-line. KOWEZiU Warszawa

Anna Frost-Waluś, Alina Pietrowska
Zmień perspektywę – warsztat dla doradców edukacyjno-zawodowych z komunikacji z osobami niepełnosprawnymi. CEN Gdańsk

Barbara Hirsz, Beata Świętorecka
Wykorzystanie klocków Numicon do terapii małych dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki. Fundacja JA-TEŻ Gdańsk

Barbara Hirsz
Włączanie uczniów niepełnosprawnych do szkół ogólnodostępnych. ORE Warszawa

Edyta Cimek, Maria Faściszewska, Wiesława Aniszewska
Afazja pierwotna postępująca – diagnoza i terapia. GUM Gdańsk

Edyta Cimek, Maria Faściszewska, Wiesława Aniszewska
MPD w teorii i praktyce logopedycznej (promocja ksiązki M. Michalik) UG Gdańsk

Wiesława Aniszewska
Pierwsza pomoc przedmedyczna

Wiesława Aniszewska
Zaburzenia mowy w przebiegu schorzeń dezintegracyjnych i neurodegeneracyjnych. Stowarzyszenie Między Słowami


rok 2014


Urszula Rodzik
Diagnostyka w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym, PTPiP Gdańsk

Anna Frost-Waluś, Monika Sztolpa
Stosowanie i interpretacja Skali Inteligencji i Rozwoju IDS; Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa

Agata Gąsior
Normalizacja testu IDS dla dzieci, PTP Warszawa

Monika Gołubiew-Konieczna
Poradnictwo Psychologiczne, Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin, Sopot

Beata Grabowska
Bateria Testów do diagnozy 5-6-cio latków, PTPiP Gdańsk

Beata Grabowska
Bateria Testów do diagnozy niepowodzeń szkolnych w gimnazjum, PTPiP Gdańsk

Barbara Hirsz
Kurs języka migowego I stopnia, PZG Gdańsk

Beata Kurylonek
Tajemnice okaleczonego soma i psyche- zachowania autoagresywne, Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin, Sopot

Barbara Hirsz, Beata Grabowska
Rozwijanie funkcji słuchowo-językowych i gotowości do czytania w oparciu o autorskie publikacje A. Sokołowskiej, PPP Nr 1 Gdańsk

Monika Sztolpa, Beata Kurylonek, Alina Pietrowska, Anna Frost-Waluś
Internet TAK, uzależnienie NIE, NPPP „Osiek” w Gdańsku