Dnia 30 stycznia 2020 roku w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku, odbyła się konferencja pt. „Wykorzystanie seksualne dziecka: sygnały ostrzegawcze i interwencja”, zorganizowana przez Pedagogiczne Koło Naukowe Cognita.

Konferencję otworzyło wystąpienie prof. dr hab. Waldemara Tłokińskiego, rektora Ateneum. Następnie mgr Krystyna Dudzis w swoim wystąpieniu wskazała na teoretyczne oraz praktyczne aspekty ochrony dzieci i młodzieży wykorzystywanej seksualnie. Mgr Dudzis zwróciła uwagę na kryteria oraz nazewnictwo używane w różnych dziedzinach nauki – psychologii, prawie, medycynie. Dr Jolanta Dyrda powiedziała o posttraumatycznych stanach dysocjacyjnych dzieci, będących konsekwencją odroczenia pomocy psychologicznej po wykorzystaniu seksualnym dzieci. Dr Marta Jurczyk podjęła się tematyki związanej z seksualnością osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dr Jurczyk w swoim wystąpieniu, od strony praktyka pracującego z młodzieżą, wskazała na specyfikę oraz przykłady działań edukacyjnych i terapeutycznych w przypadku nadużyć seksualnych. W swoim wystąpieniu położyła duży nacisk na procesy mentalizacji oraz konieczność dostosowania metod i form pracy u osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Dr Agnieszka Bzymek,  pedagog praktyk i teoretyk w obszarze pracy z dziećmi i dorosłymi, podjęła temat rezyliencji wobec czynników ryzyka i czynników chroniących osoby wykorzystywane seksualnie. Ponowne wystąpienie mgr Krystyny Dudzis stanowiło szereg praktycznych porad dla wychowawców, na co zwrócić szczególną uwagę podczas rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych u ewentualnych sprawców wykorzystania seksualnego. Konferencję zamknął wykład prokurator Agnieszki Gorczyńskiej, która opowiedziała o prawnych aspektach ochrony dzieci i konieczności postępowania w przypadku podejrzenia wykorzystania seksualnego. Pani prokurator przybliżyła wiedzę dotyczącą obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym naciskiem na artykuły kodeksu karnego.

Po wystąpieniach prelegentów, w ostatniej części spotkania odbyły się panele dyskusyjne, podczas którego wykładowcy odpowiadali na pytania uczestników konferencji.

Konferencja miała na celu wymianę doświadczeń oraz poglądów jak rozpoznać sygnały ewentualnego wykorzystania seksualnego u dziecka i jak postępować w sytuacji zagrożeń. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, co wskazuje na istotę poruszanej tematyki wśród osób na co dzień pracujących z dziećmi i młodzieżą – w szkołach, placówkach wychowawczych, instytucjach socjalnych oraz poradnictwie. Niezbędne jest dalsze szerzenie wiedzy na temat zagrożeń związanych z wykorzystaniem seksualnym dzieci i młodzieży oraz psychoedukacja w tym zakresie.

 

Opracowała:
Michalina Płotka – psycholog