W dniu 5 marca 2019 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca I fazę realizacji projektu „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce”. Konferencję zorganizowało Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. W konferencji wzięła udział Minister Edukacji Narodowej pani Anna Zalewska, która mówiła o konieczności dążenia do osiągnięcia wysokiej jakości edukacji włączającej. Gośćmi konferencji byli także:

 • Geraldine Mahieu – reprezentująca Służby Wspierania Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej;
 • Cor J.W.Meijer – dyrektor Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej;
 • Victoria Soriano i Amanda Watkins – z Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej;
 • Filomena Pereira – z Ministerstwa Edukacji Portugalii;
 • Elżbieta Neroj – radca generalny z Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN.

            Konferencję prowadziła, otworzyła i podsumowała pani Joanna Wilewska – Dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN.

            Oto najważniejsze kwestie podsumowujące I fazę projektu dotyczącego budowania edukacji włączającej w naszym kraju:

„Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej (MEN) podjęło działania na rzecz poprawy jakości edukacji włączającej na poziomie krajowym. Od 2010 r. wprowadzano zmiany w przepisach i doprecyzowywano ramy organizacyjne edukacji włączającej, jednak działania te nie doprowadziły do zmian systemowych. Obecnie podejmowane są różne inicjatywy mające na celu wsparcie opracowania nowych przepisów w zakresie edukacji włączającej.

Aby zniwelować rozdźwięk pomiędzy polityką a praktyką edukacyjną w Polsce, MEN zwrócił się o pomoc do Służby ds. Wspierania Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej. Służba ds. Wspierania Reform Strukturalnych zleciła Europejskiej Agencji do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej (Agencji), aby zapewniła MEN wsparcie w prowadzeniu analizy mocnych stron i obszarów rozwoju polityki w zakresie specjalnych potrzeb i edukacji włączającej. Głównym celem działań związanych z tą analizą było sformułowanie rekomendacji opartych na faktach, które mogą zostać wykorzystane do  poprawy jakości edukacji włączającej w Polsce. Przedstawiono 16 rekomendacji, które mają na celu wsparcie opracowania nowego prawa i ram polityki edukacyjnej w Polsce. Przedstawiają one obecne obszary priorytetowe polityki i powinny być postrzegane jako kluczowe dla podniesienia jakości edukacji włączającej w perspektywie krótko- i średnioterminowej”. A oto ww. rekomendacje:

 1. Przepisy prawa i polityka edukacyjna muszą uwzględniać zrozumiałą dla wszystkich definicję edukacji włączającej jako podejścia opartego na prawach, które będzie wspierać wysokiej jakości edukację i włączenie społeczne każdej osoby uczącej się na każdym etapie życia.
 2. Przepisy prawa i polityka edukacyjna muszą zapewniać wszystkim szkołom wsparcie w postaci zasobów i możliwości doskonalenia zawodowego kadr, dzięki którym mogą wprowadzać dostosowania umożliwiające uczniom z niepełnosprawnościami korzystanie z prawa do edukacji na równych zasadach z innymi (zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, 2006).
 3. Polityka edukacyjna musi gwarantować, że wizja i cele edukacji włączającej są przekazywane w jasny sposób, a zainteresowane środowiska na szczeblu krajowym, regionalnym, lokalnym i szkolnym, a także ogół społeczeństwa, dobrze je rozumieją.
 4. Polityka edukacyjna powinna nakreślać nową rolę szkół specjalnych i innych placówek specjalistycznych, w ramach której udostępniają one placówkom ogólnodostępnym wiedzę fachową i specjalistyczne zasoby, zwiększając kompetencje kadry kierowniczej i personelu szkół w zakresie rozumienia i wspierania osób uczących się o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.
 5. Polityka edukacyjna musi określać role i zakres obowiązków osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji i nauczycieli na wszystkich poziomach systemu i we wszystkich sektorach zaangażowanych w system edukacji oraz zapewniać, aby każdy czuł się odpowiedzialny za osiągnięcia WSZYSTKICH osób uczących się.
 6. W ramach polityki edukacyjnej należy opracować mechanizmy finansowania wspierające rozwój wczesnej interwencji i profilaktyki, zamiast polegać na strategiach i podejściach opartych na kompensowaniu trudności w szkołach ogólnodostępnych.
 7. Polityka edukacyjna musi zapewniać przejrzystość w zakresie przydziału i efektywnego wykorzystywania funduszy (na wszystkich poziomach systemu) przeznaczonych na dodatkowe wsparcie, aby umożliwić wszystkim osobom uczącym się korzystanie z równego prawa do edukacji.
 8. Rząd/MEN powinien dokonać przeglądu istniejących mechanizmów zapewniania jakości i odpowiedzialności w celu zwiększenia ich spójności z wizją i celami edukacji włączającej oraz ograniczania opierania się w ocenie pracy szkół z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych głównie na wynikach kontroli zewnętrznej i wynikach egzaminów.
 9. Polityka edukacyjna musi wspierać rozwijanie mechanizmów autoewaluacji  opartych na wskaźnikach/standardach, które nakreślają wizję wysokiej jakości edukacji włączającej dla wszystkich osób uczących się.
 10. Polityka edukacyjna musi zapewnić odpowiedni status nauczycieli i kadry kierowniczej szkół oraz dostarczać zachęt, które sprawią, że kandydaci o najwyższych predyspozycjach będą chcieli pracować w zawodzie i nie będą z niego odchodzić.
 11. Polityka edukacyjna musi zapewniać spójność kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli z wizją wysokiej jakości edukacji włączającej w praktyce.
 12. Polityka edukacyjna musi wspierać współpracę i pracę zespołową (profesjonalne społeczności uczące się) w szkołach w celu opracowania opartych na faktach i danych, innowacyjnych podejść do uczenia się, nauczania i oceniania ukierunkowanych na zwiększanie osiągnięć wszystkich uczniów.
 13. Polityka edukacyjna powinna wspierać opracowywanie zasad oceniania włączającego, które umożliwią odnotowywanie postępów WSZYSTKICH uczących się osób.
 14. Polityka musi określać strategie mające na celu zwiększenie możliwości wypowiadania się przez osoby uczące się (zgodnie z art. 12 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka) i ich rodziny.
 15. Polityka edukacyjna musi zapewniać elastyczność realizacji podstawy programowej poprzez umożliwienie realizowania zindywidualizowanych programów nauczania w szkołach w celu zaspokojenia szeroko rozumianych potrzeb każdego ucznia.
 16. Polityka edukacyjna musi wspierać wszystkie środowiska związane ze szkołą w rozwijaniu kompetencji w zakresie:identyfikacji barier w uczeniu się i uczestnictwie oraz opracowywania strategii wsparcia/wczesnej interwencji w celu likwidowania barier”.

„Na podstawie powyższych 16 rekomendacji dotyczących przepisów prawa i polityki edukacyjnej określono cztery działania priorytetowe, które uznano za niezbędne do celów wsparcia wstępnych etapów wdrażania rekomendacji. Te powiązane ze sobą i wzajemnie uzupełniające się działania priorytetowe uważa się za pierwsze kroki, jakie należałoby podjąć. Stanowią one najistotniejsze czynniki, które mogą mieć największy wpływ na promowanie zmian i rozwoju w perspektywie długoterminowej.

Działanie priorytetowe 1 - Opracowanie i realizacja kampanii mającej na celu zwiększenie świadomości wszystkich zainteresowanych środowisk o konieczności zmiany sposobu myślenia o potrzebach edukacyjnych osób uczących się. Zmiana ta oznacza przejście od modelu „medycznego” do modelu opartego na prawach, który koncentruje się na potrzebach edukacyjnych i strategiach nauczania, a nie na deficytach.

Działanie priorytetowe 2 - Uzgodnienie z zainteresowanymi środowiskami, jak ma wyglądać w praktyce edukacja o wysokiej jakości. Prace te powinny obejmować:dojście do wspólnego rozumienia kluczowych pojęć, takich jak włączenie, równe traktowanie, indywidualizacja a personalizacja itp.;zebranie przykładów i informacji, które można wykorzystać do określenia standardów i wskaźników służących do identyfikowania  i rozwijania praktyk włączających.

Działanie priorytetowe 3 - Zbudowanie opartej na faktach i danych bazy wiedzy w zakresie praktyki włączającej, które obejmują:skuteczne formy wsparcia/dostosowań dla osób uczących się z niepełnosprawnościami, jak również innych osób uczących się zagrożonych tym, że ich osiągnięcia w nauce będą poniżej ich możliwości;strategie pedagogiczne, które mogą przyczynić się do poprawy  osiągnięć wszystkich osób uczących się;zasoby oparte na faktach i danych , które zespoły szkolne mogą wykorzystywać w swojej pracy;skuteczne formy doskonalenia zawodowego kadry dydaktycznej.

Działanie priorytetowe 4 - Systematyczne planowanie i realizacja serii projektów pilotażowych, które zostaną poddane ewaluacji w celu zapewnienia informacji  niezbędnych  do poszerzenia zakresu stosowania nowych rozwiązań i wdrażania ich na poziomie systemu w perspektywie długoterminowej. Określone priorytety projektów pilotażowych obejmują:współpracę pomiędzy ministerstwami a władzami regionalnymi i lokalnymi w celu opracowania nowych modeli finansowania/zapewniania elastycznych zasobów do wykorzystania w edukacji włączającej;rozwijanie pełnienia przez szkoły specjalne roli centrów zasobów dla szkół ogólnodostępnych;wykorzystanie klas integracyjnych jako  bazy do rozwijania włączania na poziomie szkoły;wspieranie szkół ogólnodostępnych realizujących innowacyjne praktyki włączające w tym, by mogły służyć za wzór lub model praktyki włączającej dla innych szkół.”


Na podstawie otrzymanych materiałów konferencyjnych
opracowała Monika Gołubiew - Konieczna