Jolanta Łazuga-Koczurowska, Marek Grondas, Marcin J. Sochocki  „Niezbędny poradnik szkolnego profilaktyka”

Publikacja wydana przez Stowarzyszenie MONAR ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego „Podniesienie jakości pracy szkół i placówek systemu oświaty w zakresie tworzenia i wdrażania programów wychowawczych i profilaktycznych oraz udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom w sytuacjach kryzysów rozwojowych i zagrożeń społecznych w oparciu o długoterminową superwizję podejmowanych działań”.

Co zawiera treść Poradnika?

     Najnowsza publikacja Stowarzyszenia MONAR pt. „Niezbędny poradnik szkolnego profilaktyka” to praktyczna broszura zawierająca wyczerpujące informacje na temat uwarunkowań podejmowania zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży w wieku 13 – 16 lat oraz możliwych działań profilaktycznych na terenie szkoły. Pytaniem przewodnim wokół którego skupiają się rozważania autorów jest „Co zrobić, aby dzieci nie sięgały w momentach kryzysowych po alkohol, narkotyki, papierosy, aby unikały potencjalnie niebezpiecznych sytuacji?”
      Poradnik podkreśla przede wszystkim rolę wychowawców w relacji z młodym człowiekiem  „..ich styl wychowawczy, sposób bycia z dzieckiem, umiejętność budowania prawdziwej więzi z uczniem, wrażliwość i zaangażowanie w proces wychowawczy w dużej mierze może uodparniać młodego człowieka na szkodliwe wpływy środowiska, w jakim przychodzi mu żyć”. Rozważania na temat rozwoju osobistych kompetencji nauczyciela podejmowane są i podkreślane najczęściej na kartach niniejszej publikacji. Autorzy wskazują także na konieczność włączenia rodziców we współpracę ze szkołą, aby budować korzystny klimat ochronny dla uczniów.
      Broszura dedykowana jest przede wszystkim do osób, które są bezpośrednimi realizatorami programów profilaktycznych, jak również do wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów. W obszernym rozdziale pt. „Jak stworzyć dobry program profilaktyczny?” można znaleźć szczegółowe zasady tworzenia skutecznego programu szkolnej profilaktyki i jego ewaluacji. Konkretne wskazówki dotyczące narzędzi do diagnozy sytuacji szkolnej, formułowania celów, najczęściej popełnianych błędów i pozytywnych praktyk z powodzeniem można wykorzystać krok po kroku do tworzenia szkolnego programu profilaktyki.
      Poradnik może służyć jako inspiracja dla młodych nauczycieli, którzy dopiero zaczynają tworzyć swój warsztat pracy, jak również być pomocny osobom, które potrzebują uporządkowania, czy „odświeżenia” swojej wiedzy.

Opracowała:
Urszula Rodzik – pedagog