Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 7 w Gdańsku zatrudnia surdopsychologów, surdopedagogów oraz surdologopedów i prowadzi diagnozę dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem z całego miasta Gdańska. Dla nich wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (by jak najwcześniej mogły skorzystać z koniecznej rehabilitacji) oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (by w przedszkolu i w szkole mogły otrzymać niezbędne wsparcie gwarantujące efektywność ich codziennej nauki, mogły kontynuować swoją rewalidację na terenie placówek oświatowych oraz w odpowiedniej formie zdawać egzaminy zewnętrzne). Poradnia udziela wsparcia w postaci porad i konsultacji oraz terapii dzieciom i młodzieży z wadami słuchu, ich rodzicom i nauczycielom. Poradnią od 2007 roku kieruje pani Monika Gołubiew – Konieczna.

PPP7 ściśle współpracuje ze Specjalistycznym Ośrodkiem Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Gdańsku, który ma swoją siedzibę przy ul. Głogowskiej 11. Ośrodek świadczy swoje usługi w ramach kontraktów z NFZ w zakresie audiologii, protezowania słuchu oraz rehabilitacji słuchu i mowy. Jest placówką II i III poziomu referencyjnego Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków prowadzonego pod auspicjami Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zatrudnieni w Ośrodki specjaliści diagnozują zaburzenia słuchu u niemowląt, dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz prowadzą terapię słuchu i mowy dzieci i osób dorosłych z aparatami słuchowymi oraz po wszczepach ślimakowych. Ośrodkiem od wielu lat kieruje pani Dorota Szubstarska, zaś jego organem prowadzącym jest Polski Związek Głuchych.

Polski Związek Głuchych (PZG) – to największa w Polsce organizacja zrzeszająca osoby niesłyszące i słabosłyszące. Aktualnie PZG liczy około 100 000 członków. Działalność Związku obejmuje edukację, rehabilitację, oferowanie usług prawnych i reprezentowanie społeczności Głuchych, niedosłyszących oraz osób z wadami mowy wobec władz oraz innych instytucji i organizacji. Związek powstał 25 sierpnia 1946 roku na kongresie w Łodzi. Obecnie jego prezesem jest mgr inż. Krzysztof Kotyniewicz.

PZG w ramach swej działalności wydaje również czasopismo „Świat Ciszy”, przeznaczone specjalnie na potrzeby osób niesłyszących i słabosłyszących. W każdym województwie funkcjonuje Oddział PZG – Pomorski Oddział mieści się w Gdańsku przy ul. Pniewskiego 8, Prezesem Oddziału jest pani Lila Misiuk. I właśnie Ona w dniu 13 grudnia 2019 roku wręczyła pani Monice Gołubiew – Koniecznej dyrektor PPP Nr 7 w Gdańsku Złotą Odznakę Honorową Polskiego Związku Głuchych „w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju PZG i rehabilitacji osób niesłyszących i innych osób z uszkodzonym słuchem”. Odznaka ta została przyznana pani Monice Gołubiew – Koniecznej uchwałą Rady Głównej PZG w Warszawie w dniu 28 maja 2019 roku. Pani Monika Gołubiew – Konieczna jest wielką miłośniczką języka migowego, do nauki którego zachęca swoich pracowników, nauczycieli szkół i przedszkoli oraz studentów. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych wg. autorskiego programu „Praca z uczniem słabosłyszącym i niesłyszącym”, przygotowując nauczycieli do edukacji dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem w szkołach ogólnodostępnych. Wspiera niesłyszących rodziców oraz dzieci CODA (słyszące dzieci niesłyszących rodziców).