Doradca zawodowy to osoba, która pomaga w rozpoznaniu i analizie umiejętności, predyspozycji i zainteresowań klienta, wspiera go w wyborach edukacyjnych i zawodowych, rozpoznaje jego problemy i ukierunkowuje. Wykorzystuje w tym celu różnego rodzaju metody i techniki.

Jaka jest koncepcja doradztwa zawodowego?

Wg. koncepcji strukturalnej doradztwa zawodowego F.Parsonsa (z 1909 roku) – nadal aktualnej:

 • lepiej jest wybrać sobie zawód, niż szukać jakiejkolwiek pracy,
 • nikt nie powinien wybierać zawodu bez gruntownej, starannej i szczerej analizy samego siebie, przeprowadzonej z pomocą doradcy zawodowego,
 • młodzież powinna mieć dostęp do szerokich informacji o zawodach tak, aby zapobiec przypadkowym wyborom, czy też wyborom „po linii najmniejszego oporu”,
 • porada specjalisty w zakresie doradztwa zawodowego musi zawsze dawać lepsze rezultaty, niż jej brak, i umożliwić samodzielne podjęcie decyzji przez młodego człowieka,
 • wszelkie informacje pozyskiwane i przekazywane młodemu człowiekowi powinny mieć formę pisemną,
 • nikt nie powinien decydować za nikogo, jaki zawód powinien wybrać – należy tak wspomagać ludzi w procesie wyboru, aby sami mogli dość do właściwych wniosków,
 • rozsądny wybór zawodu powinien być oparty o trzy czynniki:
 1. a) dokładne poznanie siebie, własnych zdolności i umiejętności, zainteresowań, ambicji, zasobów, ograniczeń i ich przyczyn
 2. b) wiedza na temat wymagań i warunków sukcesu, zalet i wad, wynagradzania, możliwości i perspektyw związanych z wykonywaniem określonego rodzaju pracy
 3. c) logiczne rozważenie zależności pomiędzy dwoma powyższymi czynnikami
 • doradca powinien jak najbardziej szczerze i życzliwie pomóc klientowi, by zrozumiał, jak jest postrzegany przez otoczenie, i, jeśli to konieczne, pomóc skorygować te aspekty jego funkcjonowania, które mogą uniemożliwiać jego rozwój,
 • szczególnym zadaniem doradcy jest stymulowanie klienta tak, aby rozwinął on zdolności analitycznego myślenia (umiał dokonywać analizy posiadanych danych),
 • osoba, która chce pełnić funkcję doradcy zawodowego powinna posiadać zaawansowaną wiedzę na temat:

            – list i klasyfikacji zawodów,

            – warunków sukcesów w poszczególnych zawodach,

            – aktualnych informacji o rynku pracy,
– możliwości stałego doszkalania się w zawodzie doradcy zawodowego,
– możliwości doskonalenia zawodowego, które można zaoferować klientowi,
– możliwości zatrudnienia, w szczególności poprzez biura i agencje pracy.

Na podstawie informacji uzyskanych od J.Kropidłowska – materiały z konferencji „doradztwo zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, które odbyło się w Warszawie 6 czerwca 2017 r.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy doradcy zawodowego?

Warto skorzystać z porady doradcy zawodowego, ponieważ, nie ponosząc żadnych kosztów, możemy sprawdzić swoje predyspozycje, umiejętności i kwalifikacje. Doradca zawodowy służy pomocą także przy konstruowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej. Poza tym posiada bogatą wiedzę na temat rynku pracy, dlatego możemy uzyskać cenne wskazówki na temat aktualnych jego trendów.   Wizyta u doradcy zawodowego może zwiększyć samoocenę, a przede wszystkim motywację do podjęcia działania w poszukiwaniu lub zmianie pracy.

Gdzie można skontaktować się z doradcą zawodowym?

NAZWA INSTYTUCJI GŁÓWNY ODBIORCA GDZIE SZUKAĆ?
Agencje Poradnictwa Zawodowego
 • osoby poszukujące pracy
 • osoby bezrobotne
 • Większe ośrodki miejskie
 • Agencje zatrudnienia
Akademickie Biura Karier
 • studenci
 • absolwenci szkół wyższych
 • Uczelnie wyższe
Caritas Polska
 • osoby bezrobotne
 • osoby poszukujące pracy
 • osoby niepełnosprawne
 • Większe ośrodki miejskie

 

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
 • osoby poszukujące pracy
 • osoby bezrobotne
 • absolwenci szkół
 • młodzież szkolna
 • Wojewódzkie Urzędy Pracy
Gminne Centra Informacji
 • uczniowie klas III   gimnazjum
 • uczniowie szkół zawodowych i średnich
 • absolwenci
 • osoby bezrobotne
 • osoby poszukujące pracy
 • osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą
 • przedsiębiorcy
 • Urzędy gmin
 • Gminne domy kultury
Kluby Pracy
 • osoby poszukujące pracy
 • Powiatowe Urzędy Pracy
Ochotnicze Hufce Pracy:

 • Młodzieżowe Biura Pracy
 • Kluby Pracy
 • Mobilne Centra Informacji Zawodowej
 • Młodzieżowe Centra Kariery
 • Ośrodki Szkolenia Zawodowego
 • młodzież powyżej 15 roku życia
 •  osoby bezrobotne do  25 roku życia
 • Miasta wojewódzkie
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • młodzież szkolna
 •  absolwenci szkół
 • rodzice, wychowawcy i nauczyciele
 • Samodzielne jednostki
Szkolne Ośrodki Kariery
(SzOK)
 • młodzież szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych wraz z rodzicami
 • Szkoły gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne
Zakład Doskonalenia Zawodowego
 • młodzież i dorośli
 • osoby poszukujące pracy
 •  osoby pragnące podnosić kwalifikacje zawodowe
 • Duże ośrodki miejskie

Źródło: Razik K., (red.) … bo życie to nieustanny rozwój. Poradnik, Wyd. Edustacja.pl Sp.z.o.o., Łódź 2010, s. 156-157.

                                                           Opracowały:
Alina Pietrowska,
Monika Gołubiew – Konieczna