-          Poradnia wydaje opinie o dziecku/uczniu w sprawach określonych w odrębnych przepisach prawa oświatowego, w celu określenia form pomocy psychologiczno – pedagogicznej (w tym logopedycznej), w odpowiedzi na zgłaszany problem.

-          Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać opinie także w sprawach innych, niż określone w odrębnych przepisach prawa oświatowego, związanych z ich kształceniem i wychowaniem.

-          Opinie wydaje się na pisemny wniosek rodzica lub prawnego opiekuna dziecka lub na pisemny wniosek ucznia pełnoletniego.

-          Na pisemny wniosek rodzica lub prawnego opiekuna lub na pisemny wniosek ucznia pełnoletniego kserokopia opinii może zostać wysłana do szkoły lub placówki, do której dziecko lub uczeń uczęszcza.

-          Jeżeli w celu postawienia właściwej diagnozy i wydania opinii niezbędne jest badanie lekarskie wnioskodawca powinien, na wniosek Poradni, przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka w danym zakresie niezbędnym do wydania opinii.

-          Osoba składająca wniosek może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku ucznia także opinię nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem.

-          Opinia Poradni zawiera w szczególności:

 1. a)oznaczenie Poradni, numer opinii, datę wydania opinii, imię i nazwisko osoby, której dotyczy opinia, datę i miejsce urodzenia, PESEL, nazwę i adres szkoły oraz klasę, do której uczeń uczęszcza,
 2. b)diagnozę poziomu rozwoju, w tym indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych osoby, której dotyczy opinia, a także opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie tej osoby,
 3. c)zalecane formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej (w tym logopedycznej), odrębnie dla nauczycieli szkół i placówek oraz dla rodziców,
 4. d)podpisy specjalistów sporządzających opinię pod treścią opinii.

-          Opinie podpisuje dyrektor lub wicedyrektor Poradni.

-          Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać w Poradni także informację o wynikach przeprowadzonej diagnozy (w tym o prowadzonej terapii, aktualnej opiece psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej). Informacje te wydaje się na pisemny wniosek rodzica lub prawnego opiekuna dziecka lub osoby pełnoletniej, której informacja dotyczy.

 

-          W Poradni są organizowane i działają, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, zespoły orzekające wydające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie indywidualnego nauczania, o potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

-          Organizację pracy zespołów określa Regulamin Pracy Zespołów Orzekających:

 

Regulamin Pracy Zespołów Orzekających
działających w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7
w Gdańsku.

 

 

Regulamin Pracy Zespołów Orzekających został opracowany w oparciu
o rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz.U. z 14 września 2017 roku, poz. 1743)

 

Postanowienie ogólne: Postępowanie orzekające o odpowiednich formach kształcenia
i wspomagania rozwoju prowadzą powoływane przez dyrektora Poradni zespoły orzekające, zwane dalej „zespołami”.

 

 • 1

Zespoły wydają:

 1. a) Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
 2. b) Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla uczniów oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły/przedszkola,
 3. Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim w stopniu głębokim, zwane dalej „orzeczeniami”.
 4. Opinieo potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, zwane dalej „opiniami”.

 

 

 

 • 2

 

 1. Zespoły wydają orzeczenia dla uczniów szkół i placówek położonych na terenie działania Poradni  z zastrzeżeniem 2,3,4
 2. W sytuacjach wyjątkowych, związanych z sytuacją życiowa dziecka i jego rodziny, zespół może, w szczególnych wypadkach, wydać orzeczenie lub opinię dla dziecka/ucznia zamieszkałemu na terenie miasta i/lub uczęszczającego do szkoły/ placówki na terenie miasta Gdańska nieleżącej w rejonie działania tutejszej Poradni, po uprzednim powiadomieniu Poradni, w rejonie której dziecko mieszka lub uczęszcza do szkoły/placówki oraz po powiadomieniu o tym fakcie dyrektora WRS w Gdańsku jako organu prowadzącego.
 3. Zespoły wydają także orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia
  o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci przed rozpoczęciem realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku przygotowania przedszkolnego,
  a także opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju  dla dzieci,  które nie korzystają z wychowania przedszkolnego, ze względu na miejsce ich zamieszkania.  Orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego dla dzieci niekorzystających z wychowania przedszkolnego oraz dla dzieci przed rozpoczęciem realizacji ich obowiązku szkolnego wydaje się ze względu na miejsce ich zamieszkania ze szczególnym naciskiem na wskazanie przez rodzica (prawnego opiekuna) miejsca realizacji ww. przygotowania przedszkolnego.
 4. W przypadku dzieci i młodzieży w wieku realizacji obowiązku szkolnego
  i obowiązku nauki,  a nieuczęszczającej do szkoły, ośrodka lub placówki oświatowej orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych wydają zespoły ze względu na miejsce zamieszkania dzieci i młodzieży. W przypadku orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży w wieku realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki wskazane jest najpierw ustalenie miejsca ich realizacji (ustalenia szkoły lub placówki macierzystej i zapisanie do niej dziecka)
 5. Zespoły orzekające w Poradni wydają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania i orzeczenia
  o potrzebie przygotowania przedszkolnego a także opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci niewidomych i słabowidzących oraz dzieci niesłyszących i słabosłyszących z terenu całego miasta Gdańska.

 

 • 3

 

 1. Zespoły powołuje dyrektor poradni odpowiednimi zarządzeniami.
 2. W skład zespołu wchodzą:
 3. a)dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba jako przewodniczący zespołu,
 4. b)psycholog
 5. c)pedagog 
 6. d)lekarz 
 7. e)inni specjaliści, w szczególności posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej - jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny
 8. W posiedzeniach zespołu z głosem doradczym mogą uczestniczyć:
 9. a)na wniosek przewodniczącego zespołu i za zgodą rodziców dziecka lub ucznia pełnoletniego: nauczyciele, wychowawcy i specjaliści na co dzień pracujący z dzieckiem/uczniem w szkole/placówce oświatowej; asystent i pomoc nauczyciela, asystent edukacji romskiej
 10. b)na wniosek lub za zgodą rodzica dziecka lub ucznia pełnoletniego inne osoby, w szczególności: pedagog, psycholog, logopeda, lekarz lub inny specjalista
 1. Rodzice dziecka lub uczeń pełnoletni mają prawo uczestniczyć w posiedzeniu zespołu i przedstawić na nim swoje stanowisko.
 2. Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący.
 3. Posiedzenia zespołów odbywają się 2 razy w miesiącu, przy czym w miesiącach: czerwiec i wrzesień posiedzenia zespołu odbywają się co tydzień – co jest zgodnie z opracowywanym na początku każdego roku szkolnego harmonogramem posiedzeń zespołu.
 4. W razie nagłej potrzeby posiedzenie zespołu może odbyć się w dodatkowym terminie, pomiędzy planowanymi posiedzeniami.
 5. Ustala się stały skład zespołów orzekających w postacie: psychologa, pedagoga
  i lekarza – bez względu na osoby bezpośrednio diagnozujące dziecko/ucznia. Zwraca się uwagę, by psycholog i pedagog reprezentowali dwa działy pedagogiki specjalnej, tj. surdopedagogike i tyflopedagogikę. W sytuacjach nagłych
  i niezależnych od zaplanowanej pracy Poradni skład zespołu może ulec zmianie. Osoby diagnozujące dziecko/ucznia mają obowiązek omówić jego potrzeby
  i ustalić konieczne zalecenia podczas piątkowej godziny konsultacyjnej.

 

 • 4

 

 1. Zespoły orzekają na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, lub na wniosek ucznia pełnoletniego zwanych dalej „wnioskodawcą” . Wnioskodawca zobligowany jest złożyć wniosek na druku przygotowanym przez Poradnię.
 2. Wniosek o wydanie orzeczenia składa się do zespołu orzekającego zgodnie
  z § 2 niniejszego regulaminu w sekretariacie Poradni na ręce jego pracownika.
 3. Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia, dyrektor Poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do Poradni, w której działa zespół właściwy do rozpatrzenia wniosku, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.
 4. Dyrektor poradni zwraca wnioskodawcy wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii,
  z odpowiednim pouczeniem, jeżeli z treści wniosku nie wynika, że dotyczy on wydania orzeczenia lub opinii.
 5. Jeżeli z treści wniosku wynika, ze nie dotyczy on wydania orzeczenia lub opinii, ale dotyczy sprawy, w której właściwa jest poradnia, dyrektor zawiadamia wnioskodawcę o załatwieniu sprawy przez Poradnię w inny sposób.
 6. W razie potrzeby wydania dziecku jednocześnie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wnioskodawca zawsze składa tylko jeden wniosek.

 

 • 5

 

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii powinien zawierać:
 2. a)imię (imiona) i nazwisko dziecka lub ucznia ,
 3. b)datę i miejsce jego urodzenia
 4. c)numer PESEL dziecka lub ucznia, w przypadku braku tego numeru – serię
  i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość
 5. d)adres zamieszkania dziecka lub ucznia
 6. e) w przypadku dziecka lub ucznia uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub ośrodka – również nazwę i adres przedszkola, szkoły lub ośrodka, oznaczenie oddziału w szkole, do której uczeń uczęszcza, a w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także nazwę zawodu
 7. f)imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania oraz adres do korespondencji (jeżeli jest inny, niż miejsce zamieszkania)
 8. g)określenie przyczyny i celu, dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia lub opinii
 9. h)informację o poprzednio wydanych dla dziecka lub ucznia orzeczeniach lub opiniach
 10. i)informację o stosowanych metodach komunikowania się – w przypadku, gdy dziecko lub uczeń wymaga wspomagających lub alternatywnych metod komunikacji lub nie posługuje się językiem polskim w sposób komunikatywnym
 11. j)adres poczty elektronicznej i numer telefonu wnioskodawcy
 12. k)podpis wnioskodawcy.
 1. Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii zawiera także:
 1. a)oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wydania orzeczenia lub opinii
 2. b)oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody (lub nie) na udział
  w posiedzeniach zespołu z głosem doradczym: nauczycieli, wychowawców i specjalistów na co dzień pracujący z dzieckiem/uczniem
  w szkole/placówce oświatowej; asystent i pomoc nauczyciela, asystent edukacji romskiej
 3. c)oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody (lub nie) na udział
  w posiedzeniach zespołu z głosem doradczym innych osób, w tym: psychologa, pedagoga, logopedy, lekarza lub innych specjalistów
 4. d)oświadczenie wnioskodawcy, że jest on rodzicem sprawującym władzę rodzicielską nad dzieckiem lub uczniem, prawnym opiekunem lub osobą (podmiotem) sprawującym pieczę zastępczą
 5. e)oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody (lub nie) na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 1. Uczeń pełnoletni składający wniosek we własnym imieniu nie jest zobowiązany do podpisywania ww. podpunktu d w pkt. 2
 2. Za pełnoletniego syna/ córkę lub wychowanka pełnoletniego, ale
  o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim lub głębszym wniosek
  o wydanie orzeczenia mogą złożyć jego rodzice lub prawni opiekunowie
 3. Jeżeli dziecko lub uczeń wychowuje się w tzw. pełnej rodzinie (oboje rodzice mają pełne prawa rodzicielskie) wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii może złożyć tylko jeden rodzic. Jeżeli pracownik Poradni dowiaduje się lub ma podejrzenia, że rodzice posiadający pełne prawa rodzicielskie nie mają jednakowego zdania dotyczące konieczności uzyskania orzeczenia lub opinii, na wniosku o ich wydanie powinni podpisać oboje rodzice lub uzgodnić swoje stanowisko sądownie.
 4. Wnioskodawca dołącza do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności opinie i informacje z przedszkola lub szkoły czy ośrodka, opinie specjalistów prowadzącym z dzieckiem lub uczniem terapie poza Poradnią, wcześniej wydane  przez inne Poradnie orzeczenia i opinie, jeżeli nie znajdują się w dokumentacji tutejszej Poradni, także orzeczenia wydane przez miejskie lub powiatowe zespoły orzecznicze o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, jeżeli dziecko lub uczeń je posiada, inną dokumentację zdaniem wnioskodawcy lub pracowników Poradni istotną dla rozstrzygnięcia. Wyniki badań pedagogicznych, psychologicznych, logopedycznych i konsultacji lekarskich, sporządzone opinie postdiagnostyczne, wyniki obserwacji prowadzonych w miejscu pobytu dziecka lub ucznia i inne, przeprowadzone przez pracowników tutejszej Poradni i znajdujące się w indywidualnej dokumentacji dziecka lub ucznia (tzw. teczce indywidualnej) traktuje się jako dokumentacje dołączoną do wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii.
 5. Jeżeli do wydania orzeczenia niezbędna jest   informacja o stanie zdrowia dziecka lub ucznia, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza stosowne zaświadczenie. Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia może być wydane na specjalnych drukach opracowanych przez Poradnię stosownie do wnioskowanego orzeczenia lub opinii – co jest pożądane. Dopuszcza się ww. zaświadczenie przygotowane przez lekarza na dowolnym druku – jeżeli będą tam zawarte wszystkie informacje niezbędne do wydania orzeczenia lub opinii.
 6. Zaświadczenie lekarskie zawsze jest niezbędne w przypadku ubiegania się
  o orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego
  i indywidualnego nauczania. Zaświadczenie to musi wydać lekarz specjalista lub lekarz pierwszego kontaktu na podstawie dokumentacji pozyskanej od lekarza specjalisty. Ww. zaświadczenie powinno zawierać:
 1. a)przewidywany okres, nie krótszy niż 30 dni, w którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/szkoły
 2. b)rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z jego oznaczeniem alfanumerycznym  zgodnie z obowiązującym ICD oraz wynikające z tej choroby lub problemu zdrowotnego ograniczenia funkcjonowaniu dziecka lub ucznia, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają mu uczęszczanie do szkoły.
 1. W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe wnioskodawca dołącza dodatkowe zaświadczenie lekarza medycyny pracy określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu – jeżeli zespół, po zapoznaniu się z dokumentacją, uznał, że jest to niezbędne do wydania tego orzeczenia.
 2. Ustala się, że do wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych niezbędne jest zaświadczenie lekarskie.  
 3. Jeżeli wnioskodawca nie dołączył do wniosku pełnej dokumentacji potrzebnej
  do wydania orzeczenia lub opinii, przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę
  do przedstawienia tej dokumentacji w celu uzupełnienia wniosku w terminie nie krótszym niż 14 dni.
 4. Jeżeli wnioskodawca nie posiada odpowiedniej dokumentacji, albo przedstawiona przez niego dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia lub opinii, badania niezbędne do ich wydania przeprowadzają specjaliści wskazani przez przewodniczącego zespołu, odpowiednio do posiadanej specjalności. Ustalenie, czy wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii zawiera wszystkie niezbędne załączniki należy do specjalisty z Poradni, który został wskazany przez dyrektora do „opieki” nad wnioskodawcą (przeprowadzający diagnozę dziecka lub ucznia, konsultacje
  z jego rodzicami (prawnymi opiekunami lub uczniem pełnoletnim). W sytuacji, gdy dokumentacja dziecka lub ucznia zostaje przesłana z innej Poradni, gdyż tam dziecko lub uczeń był diagnozowany, o kompletności dokumentacji decyduje dyrektor lub wicedyrektor Poradni.
 5. Zespół może zasięgnąć informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia, gdy rodzic (prawny opiekun) lub uczeń pełnoletni nie dołączył jej do wniosku lub jest ona mało wnosząca do sprawy. W tym celu przewodniczący zespołu zwraca się pisemnie do właściwego dyrektora z prośbą o wydanie opinii przez nauczycieli, wychowawców lub specjalistów na co dzień pracujących
  z dzieckiem/uczniem. Zwrócenie się do właściwego dyrektora następuje faksem lub mailem (skanem) zgodnie z wcześniejszym przygotowanym szablonem pisma, na którym podpisuje się wnioskodawca (co jest dowodem, że został poinformowany)
  i przewodniczący zespołu. Na druku ww. pisma znajduje się także informacja,  iż dyrektor zobligowany jest do przygotowania ww. opinii w ciągu 7 dni. Opinia powinna zawierać:

-       informacje o rozpoznawanych przez nauczycieli, wychowawców
i specjalistów indywidualnych potrzebach rozwojowych dziecka lub ucznia oraz jego możliwościach psychofizycznch, w tym mocnych stronach lub uzdolnieniach,

-       informacje o funkcjonowaniu dziecka lub ucznia w szkole lub placówce,
a w przypadku ucznia wcześniej posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dostarczenie kopii wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia i kopii IPET – u, w przypadku dziecka wcześniej posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych kopię okresowej oceny jego funkcjonowania,

-       informację o działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców
i specjalistów w celu poprawy funkcjonowania dziecka lub ucznia, formach udzielonej pomocy, okresie jej udzielenia i efektach podjętych oddziaływań. 

 

 • 6

 

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii wraz z dokumentacją przewodniczący zespołu kieruje do członków zespołu oraz ustala termin posiedzenia zespołu.
 2. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu. Przewodniczący zespołu zawiadamia wnioskodawcę o posiedzeniu zespołu na piśmie. W przypadku wnioskodawców posługujących się komunikacją wspomaganą lub alternatywną należy uwzględnić sposoby i środki komunikowania się z nimi. W przypadku wnioskodawców niewładających językiem polskim w stopniu komunikatywnym, wskazane jest korzystanie z osoby tłumacza lub, w przypadku wnioskodawców pochodzenia romskiego, asystenta edukacji romskiej.
 3. Jeżeli w posiedzeniu zespołu będą brały udział inne osoby z głosem doradczym przewodniczący zespołu zawiadamia dyrektora szkoły lub placówki – jeżeli w posiedzeniu zespołu będzie brał udział pracownik ww. szkoły lub placówki, oraz inne osoby, które mają brać udział w posiedzeniu zespołu.
 4. Postępowanie orzekające i opiniujące stanowi podstawę wydania przez poradnię orzeczenia lub opinii.
 5. Zespół wydaje orzeczenie albo opinię większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego zespołu.
 6. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący
  i członkowie zespołu. Protokół zawiera w szczególności:

-       informacje o podjętym rozstrzygnięciu (lub nie) sprawy,

-       uzasadnienie,

-       zgłoszenie przez członka zespołu odmiennym stanowisku dotyczącym podjętego rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem tego stanowiska,

-       informacje o osobach biorących udział w posiedzeniu zespołu z głosem doradczym oraz przedstawionym przez nich stanowiskiem,

-       informacje o stanowisku wnioskodawcy (jeżeli jest obecny na posiedzeniu zespołu),

-       podpisy przewodniczącego zespołu oraz obecnych członków tego zespołu.

 1. Przewodniczący zespołu wyznacza spośród jego członków (psychologa lub pedagoga) osobę do opracowania orzeczenia lub opinii, którego imię i nazwisko zamieszcza się na protokole.
 2. Orzeczenia i opinię podpisuje przewodniczący zespołu. Przed wydaniem orzeczenia i opinii w formie ostatecznej, w celu uniknięcia błędów rożnego typu, drugi członek zespołu także zobligowany jest do przeczytania przygotowanego orzeczenia lub opinii.
 3. W przypadku, gdy wnioskodawca nie uczestniczy w pracach zespołu przewodniczący zespołu informuje go o przebiegu posiedzenia i podjętym rozstrzygnięciu w sposób wcześniej ustalony – najczęściej telefonicznie na następny dzień po posiedzeniu zespołu.
 4. Członków zespołu orzekającego, a także inne osoby biorące w nim udział z głosem doradczym obowiązuje tzw. tajemnica zawodowa.

 

 • 7

 

 1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz opinię wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia niezbędnej dokumentacji.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka lub ucznia lub złożonością procesu diagnostycznego, ww. orzeczenie lub opinia mogą być wydane w innym terminie, nie dłuższym jednak niż 60 dni.
 3. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o ich wydanie lub od dnia uzupełnienia dokumentacji.
 4. W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, zespół wydaje odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie
  o potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania albo orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, według wzorów stanowiących załącznik  1-4 do rozporządzenia.
 5. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół wydaje na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego lub etapu edukacyjnego.
 6. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się na okres nie dłuższy niż 5 lat szkolnych.
 7. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, zespół wydaje odpowiednio orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego, o braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, o braku potrzeby indywidualnego nauczania albo orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno – wychowawczych według wzorów stanowiących załącznik nr 5 – 8 do rozporządzenia.
 8. a) Zespół, na wniosek wnioskodawcy, wydaje nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub nowe orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych w przypadku:

-        zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenie,

-        potrzeby zmiany zaleceń wskazanych w poprzednim zaleceniu,

-        potrzeby zmiany okresu, na jaki zostało wydane poprzednie orzeczenie.

 1. b) nowe orzeczenia wydaje się w terminach, o których mowa w pkt. 1 i 2.
 2. c) Ww. orzeczenia wydaje się według wzorów stanowiących odpowiednio załącznik nr 1 i 4 rozporządzenia.
 3. d) Nowe ww. orzeczenia jednocześnie uchylają poprzednie orzeczenia.
 4. e) W celu uzyskania nowych ww. orzeczeń niezbędne jest złożenie nowego wniosku, co stosuje się odpowiednio do wcześniejszych zapisów w niniejszym regulaminie.
 5. a) Zespół, na wniosek wnioskodawcy, wydaje nowe orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub nowe orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania w przypadku zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenie.
 6. b) Ww. nowe orzeczenia wydaje się w terminach, o których mowa w pkt. 3.
 7. c) Ww. nowe orzeczenia wydaje się według wzorów stanowiących odpowiednio załącznik 2 i 3 rozporządzenia.
 8. d) Nowe ww. orzeczenia jednocześnie uchylają poprzednie orzeczenia.
 9. e) W celu uzyskania nowych ww. orzeczeń niezbędne jest złożenie nowego wniosku, co stosuje się odpowiednio do wcześniejszych zapisów w niniejszym regulaminie.
 10. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczeń zespół wydaje odpowiednio orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia
  o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych według wzorów stanowiących odpowiednio załączniki nr 9 – 12 do rozporządzeni, w terminach zawartych w pkt. 1, 2 i 3.
 11. W przypadku uwzględnienie wniosku o wydanie opinii zespół wydaje opinię
  o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka według wzoru nr. 13 do rozporządzenia.
 12. Ww. opinię wydaje się od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 13. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie opinii zespół wydaje opinie
  o braku potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w terminie o którym mowa w pkt. 1 i 2
 14. a) Zespół, na wniosek wnioskodawcy, wydaje nową opinię w przypadku konieczności zmiany zaleceń wskazanych w poprzedniej opinii.
 15. b) Ww. nowa opinię wydaje się w terminie zgodnie z pkt. 1 i 2.
 16. c) Ww. opinie wydaje się na druku stanowiących załącznik nr 13 do rozporządzenia.
 17. d) Ww. nowa opinia jednocześnie uchyla poprzednią opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 18. e) W celu uzyskania nowej ww. opinii niezbędne jest złożenie nowego wniosku, co stosuje się odpowiednio do wcześniejszych zapisów w niniejszym regulaminie.
 19. W sytuacji konieczności dokonania innych zmian, niż uwzględnione w niniejszych zapisach stosuje się przepisy wynikające z Kodeksu Postepowania Administracyjnego.

 

 • 8

 

 1. Orzeczenia lub opinię wydaje się w jednym egzemplarzu
 2. Wnioskodawca może wystąpić o wydanie kopii orzeczenia lub opinii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora lub wicedyrektora Poradni albo przez kierownika gospodarczego
 3. a) Orzeczenia i opinie są gotowe do odbioru w czasie nie dłuższym niż 7 dni od posiedzenia zespołu (rozumianym jako termin wydania orzeczeń lub opinii zgodnie z rozporządzeniem)
 4. b) Wnioskodawca osobiście odbiera orzeczenie i opinię w sekretariacie Poradni poświadczając to swoim podpisem na drugim egzemplarzu pozostającym
  w Poradni w dokumentacji dziecka lub ucznia (indywidualnej teczce).
 5. c) W szczególnie uzasadnionych wypadkach, po wcześniejszych pisemnych ustaleniach, orzeczenia lub opinia są wysłane wnioskodawcyna wskazany adres listem poleconym za pokwitowaniem odbioru (tzw. Zwrotką).

 

 • 9

 

 1. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do Pomorskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia
 2. Odwołanie następuje za pośrednictwem zespołu, który wydał ww. orzeczenie
 3. Jeżeli zespół uzna, że odwołanie w całości lub w części zasługuje na uwzględnienie, uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe
 4. Od nowego orzeczenia także służy wnioskodawcy odwołanie.
 5. Jeżeli zespół uzna, że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie lub nowe orzeczenie wydane po odwołaniu zostanie po raz kolejny odwołane przez wnioskodawcę, wtedy przewodniczący zespołu przekazuje ww. odwołanie,  wraz
  z aktami sprawy, pomorskiemu kuratorowi oświaty w terminie 14 dni, w którym otrzymał odwołanie – jeżeli w tym terminie nie wydał  nowego orzeczenia
 6. Decyzja Pomorskiego Kuratora Oświaty jest ostateczna
 7. Od wydania opinii odwołanie nie przysługuje.

 

 • 10

 

Do postępowania w sprawach o wydanie orzeczenie lub opinii w zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

 

 

Regulamin przedłożono radzie pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2017 roku, od tego momentu staje się obowiązujący. Jednocześnie uchyla się regulamin z dnia 24 października 2008 roku.

 Sprawy nieuregulowane regulaminami dotyczące załatwiania spraw różnych odbywają się zgodnie z przyjętymi w Poradni procedurami.