Regulamin

Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7
w Gdańsku

 

Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o:

- Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U . z 2017 r., poz. 59)

 - Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 1189)

- rozporządzenie MENiS z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej Dz.U. nr 223 z 2002 r. poz. 1869 z późniejszymi zmianami)

 

 • 1
 1. Rada Pedagogiczna jest najwyższym organem kolegialnym Poradni.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą:

1) dyrektor Poradni jako przewodniczący, w sytuacji jego nieobecności – zastępujący go wicedyrektor Poradni

2) wszyscy nauczyciele (pracownicy pedagogiczni) zatrudnieni w Poradni, w tym psychologowie, pedagodzy i logopedzi

3) w posiedzeniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, zaproszeni goście. Ww. gości zaprasza dyrektor Poradni, jako przewodniczący rady pedagogicznej, za zgodą lub na wniosek rady, w tym przedstawicieli stowarzyszeń i innych organizacji, których celem jest działalność wychowawcza, dydaktyczna, opiekuńcza lub inna mogąca wzbogacić wiedzę i umiejętności nauczycieli Poradni w celu podnoszenia jakość pracy Poradni

 

 

 • 2
 1. Posiedzenia rady pedagogicznej są organizowane jako:
 2. a) posiedzenia plenarne:

-         przed rozpoczęciem  roku szkolnego,

-   na zakończenie pierwszego semestru – jako podsumowanie pracy w pierwszym semestrze,

-     na zakończenie roku szkolnego  - jako podsumowanie pracy w drugim semestrze i całego roku szkolnego,

 1. b) posiedzenia nadzwyczajne w miarę bieżących potrzeb – jako tzw. organizacyjne,
 2. c) posiedzenia szkoleniowe
 3. Posiedzenia rady pedagogicznej organizowane są zgodnie z przyjętym na początku roku szkolnego regulaminem. W sytuacji koniecznej dopuszcza się organizowanie posiedzeń poza przyjętym harmonogramem
 4. Dniem organizowania posiedzeń rady pedagogicznej jest piątek, choć dopuszcza się odstępstwo od tej reguły w odniesieniu do organizacji pracy Poradni i całego roku szkolnego lub w sytuacji nagłej i koniecznej
 5. W sytuacji posiedzeń plenarnych i innych planowanych czas posiedzenia rady pedagogicznej trwa kilka godzin, a czas przypadający na realizację godzin statutowych każdy z nauczycieli Poradni zobligowany jest odpracować w miesiącu poprzedzającym lub następnym od tego posiedzenia. Formę odpracowania ustala dyrektor lub wicedyrektor Poradni
 6. W sytuacji nieplanowanych posiedzeń rady pedagogicznej organizuje się je w piątki na tzw. wspólnej godzinie konsultacyjnej trwającej od 11.00 do 12.00
 7. Szkoleniowe posiedzenia rady pedagogicznej są organizowane w czasie realizacji przez nauczycieli ich zadań statutowych i nie ma konieczności ich odpracowywania

 

 

 

 • 3
 1. Posiedzenia rady pedagogicznej zwołuje dyrektor Poradni jako jej przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 jej członków lub na wniosek organu prowadzącego poradnię lub organu sprawującego nadzór.
 2. Zwołanie posiedzenia rady pedagogicznej następuje kolejnym zarządzeniem, które są rejestrowane i znajdują się w sekretariacie Poradni w odrębnym segregatorze.

3, Na druku zarządzenia wszyscy nauczyciele Poradni podpisują się na znak zapoznania się z nim. Dyrektor, jako przewodniczący rady pedagogicznej, na ww. zarządzeniu zobligowany jest podać termin posiedzenia rady pedagogicznej oraz jej tematykę

Zarządzenia o zwołaniu posiedzenia rady pedagogicznej  dyrektor Poradni podaje do publicznej wiadomości z 14 – stodniowym wyprzedzeniem wywieszając je w sekretariacie Poradni, chyba że zaistnieje sytuacja zwołania posiedzenia rady pedagogicznej w trybie pilnym. Wtedy też zadaniem dyrektora jako przewodniczącego rady pedagogicznej, jest zawiadomić o terminie posiedzenia wszystkich członków rady tzw. skutecznie

 

 • 4
 1. Dyrektor, jako przewodniczący rady pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady pedagogicznej, na początku każdej z nich zapoznając radę z jej przebiegiem, a także z planowanym, orientacyjnym czasem jej zakończenia.
 2. Osoby protokołujące przebieg rady pedagogicznej otrzymują jej przebieg na piśmie

 

 • 5

Dyrektor poradni przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Poradni.

 

 • 6

Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

 1. rada pedagogiczna uchwala w szczególności:

- projekt statutu poradni i jego zmian (po uprzednim opracowaniu),

- plan pracy poradni na dany rok szkolny,

- podejmowanie eksperymentów i innowacji pedagogicznych w poradni,

- organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli poradni,

- ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Poradnią przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Poradni

 1. rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

- organizację pracy placówki na dany rok szkolny, w tym: tygodniowy rozkład zajęć, przydział szkół i placówek, przydział gabinetów,

- projekt planu finansowego poradni,

- wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród
i wyróżnień, w szczególności tzw. zewnętrznych, przyznawanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty, Ministra Edukacji Narodowej, Prezydenta RP, Prezydenta Miasta Gdańska; nagrody dyrektora Poradni rada pedagogiczna pozostawia w gestii dyrektora jako tzw. niespodzianki,

- propozycje dyrektora poradni w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć,

- w zakresie innych spraw osobowych, w tym:

 1. a) wyboru członków rady pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora,
 2. b) opiniowania przez radę pedagogiczną kandydata na stanowisko dyrektora przedstawionego przez organ prowadzący w sytuacji, gdy do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo wynikukonkursu nie wyłoniono kandydata,
 3. c) opiniowania przez radę pedagogiczną powierzenia stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego lub odwołania z tych stanowisk ,
 4. d) wyboru przedstawicieli rady pedagogicznej do udziału w pracach zespołu oceniającego rozpatrującego odwołania oceny pracy nauczyciela.

 

 

 • 7

Dyrektor Poradni wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
O wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Poradnię oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny, który uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego poradnię. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

 

 • 8

Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego
o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie innego nauczyciela
z funkcji kierowniczej, w tym wicedyrektora.

 

 

 • 9

W przypadku określonym w § 8 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 

 

 • 10

Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

 • 11

Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Poradni.

 

 • 12

Uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej jest obowiązkowe.

 

 • 13
 1. Posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane.

- protokołowanie posiedzeń rady pedagogicznej to stałe zadanie pozastatutowe, które na początku roku szkolnego zostaje powierzone dwóm nauczycielom Poradni

- protokoły są sporządzane w wersji elektronicznej, a następnie w wersji papierowej

- w wersji elektronicznej protokoły znajdują się  w bazie komputerowej kierownika gospodarczego Poradni, zaś w wersji papierowej (wydrukowanej) w  gabinecie dyrektora Poradni. W wersji papierowej protokoły zbierane są do specjalnego segregatora, gdzie strony są kolejno numerowane i parafowane przez osoby protokołujące

- na prośbę każdego nauczyciela Poradni protokoły w wersji papierowej w każdej chwili mogą być mu udostępnione do wglądu

 1. Członkowie rady pedagogicznej winni są w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu zapoznać się z jego treścią i zgłosić ewentualne poprawki przewodniczącemu.
 2. Protokół z posiedzenia rady pedagogicznej podpisuje przewodniczący rady pedagogicznej, protokolant i wszyscy członkowie rady pedagogicznej na następnym posiedzeniu rady lub, jeżeli to jest niezbędne, w trybie pilnym w sekretariacie Poradni – wtedy też nie stosuje się zapisu zawartego w pkt. 2

 

 

 

 

Regulamin przedłożono radzie pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2017 roku. Regulamin obowiązuje od dnia przedłożenia. Jednocześnie uchyla się regulamin rady pedagogicznej z dnia 14 grudnia 2012 roku.