Przedmiot działania i kompetencje znajdują się w Statucie Poradni, 
w tym informacje:
 
1. Celem pracy Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej 
    (w tym logopedycznej) oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie  
    dzieciom i ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej 
    z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
 
2. Do zadań Poradni należy w szczególności:
-         diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym: predyspozycji i uzdolnień, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, specyficznych trudności w uczeniu się;
-         wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży: szczególnie uzdolnionych, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji językowej, z chorobami przewlekłymi;
-         prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin;
-         pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kształcenia i kariery zawodowej oraz wspierania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizowaniu zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego;
-          wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;
-          pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;
-          podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, przemocy  i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;
-          współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej;
-          współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz planów działań wspierających;
-          współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
-          wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;
-          wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów edukacyjno – wychowawczych;
-          prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
-          udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.
 
3. Poradnia realizuje swoje zadania w szczególności poprzez: diagnozowanie, opiniowanie, działalność terapeutyczną, prowadzenie grup wsparcia, prowadzenie mediacji, interwencje kryzysową, działalność profilaktyczną, poradnictwo, konsultacje, działalność informacyjno – szkoleniową.
 
4. Dodatkowo Poradnia posiada uprawnienia do prowadzenia diagnozy i orzekania dzieci i młodzieży słabowidzących i niewidomych oraz słabosłyszących i niesłyszących, co realizuje na całym terenie Miasta Gdańska