Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje znajdują się w Statucie Poradni, w tym informacje:
Organami Poradni są:
1.       dyrektor
2.        rada pedagogiczna
1.1      Dyrektor Poradni:
a)         jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli Poradni oraz pracowników administracji i obsługi;
b)         kieruje działalnością Poradni i reprezentuje ją na zewnątrz;
c)         sprawuje nadzór pedagogiczny;
d)         inspiruje i wspomaga nauczycieli Poradni w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy Poradni oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego;
e)         gromadzi informacje o pracy nauczycieli Poradni i dokonuje oceny ich pracy;
f)           realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
g)         opracowuje szczegółową organizację pracy oraz plan pracy Poradni na dany rok szkolny;
h)         dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Poradni i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
i)           współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk nauczycieli;
j)           wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
1.2      Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
a)       zatrudniania i zwalniania nauczycieli Poradni oraz innych pracowników;
b)       przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom Poradni oraz innym pracownikom;
c)       występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli Poradni oraz innych pracowników;
d)       w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną.
1.3      W Poradni utworzone jest stanowisko wicedyrektora, do zadań którego należy zastępowanie dyrektora podczas jego nieobecności. Osoba będąca wicedyrektorem, podczas nieobecności dyrektora, przyjmuje na siebie wszystkie obowiązki związane z kierowaniem Poradnią.
1.4      Wicedyrektor, podczas nieobecności dyrektora, ponosi odpowiedzialność służbową i materialną w zakresie swoich obowiązków i wykonywanych czynności. Szczegółowy zakres zadań wicedyrektora zawarty jest w jego zakresie obowiązków jako nauczyciela Poradni.
 
2.1. W Poradni działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem placówki, realizującym swoje statutowe zadania.
2.2   Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Poradni.
2.3   W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele Poradni (pracownicy pedagogiczni).
2.4   Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
2.5   Kompetencje rady pedagogicznej:
-          rada pedagogiczna uchwala w szczególności:
a)       projekt statutu i jego zmiany,
b)       plan pracy Poradni na dany, kolejny rok szkolny,
c)       podejmowanie przez Poradnię eksperymentów i innowacji pedagogicznych,
d)       organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli Poradni,
-          rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a)       organizację pracy placówki na dany rok szkolny,
b)       projekt planu finansowego Poradni,
c)       wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,
d)       propozycje dyrektora poradni w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć,.