Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa w Poradni:
-    wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży,
-     rejestr wydawanych opinii,
-     rejestr wydawanych orzeczeń,
-     rejestr wydawanych informacji o wynikach diagnozy,
-     dokumentację indywidualną badań dzieci i młodzieży,
-     księgę główną zapisów (planowania),
-     zeszyt zapisów na konsultacje lekarskie,
-     indywidualne dzienniki pracy nauczycieli,
-     dzienniki zajęć terapeutycznych,
-     dziennik (segregator) zajęć okresowych,
-     dziennik (segregator ) zajęć okazjonalnych,
-      protokoły posiedzeń zespołów orzekających,
-      księgę protokołów posiedzeń rady pedagogicznej,
-      rejestr uchwał,
-      dziennik korespondencji,
-      księgę zarządzeń dyrektora Poradni,
-      księgę zarządzeń powoływanych zespołów orzekających,
-      zeszyt wyjść w celu wykonywania pracy poza terenem Poradni,
-      rejestr delegacji służbowych
-      inną dokumentację zgodną z przyjętymi procedurami ułatwiającą funkcjonowanie Poradni 
i nadzór dyrektora w tym wykaz podejmowanych interwencji, konsultacji osobistych, konsultacji telefonicznych, udziału w zespołach do spraw uczniów o specjalnych potrzebach 
i spotkań z nauczycielami szkół i placówek.
 
Składnica akt prowadzona jest od momentu powstania Poradni (część dokumentów zostało zniszczonych podczas powodzi w 2001 roku), dokumenty przechowywane są zgodnie zobowiązującymi przepisami (instrukcja archiwalna).